සාප්පු සහ කාර්යාලයීය සේවකයන් සේවකයින් පිළිබඳ (සේවය හා වේතන විධිමත්කිරීමේ) ආඥාපනතෙහි සහ ප්‍රසූතිකාධාර ආඥාපනතෙහි සංශෝධන - 2018

2018 අංක 14 දරන සාප්පු සහ කාර්යාලයීය සේවකයන් සේවකයින් පිළිබඳ (සේවය හා වේතන විධිමත්කිරීමේ) (සංශෝධන) පනත


2018 අංක 15 දරන සුතිකාධාර (සංශෝධන) පනත

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ඔක්තෝබර් 12 වෙනි සිකුරාදා, 05:39