නීති නිලධාරින් සඳහා වන  I කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරික්ෂණය - 2018 ජූනි

නීති නිලධාරීන් සඳහා I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පළමු වර පරීක්ෂණය කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් 2018 ජූනි මාසයේදී ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය මගින් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය

 

 1.  විභාග පරිපාටිය
  • 1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය (III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා)

1.1.1    විභාගය පිළිබඳ විස්තර

ප්‍රශ්න පත්‍රය

කාලය

උපරිම ලකුණු

සමත් ලකුණු

01.   කම්කරු නීති I

පැය 03 යි

100

40

02.   සාමාන්‍ය පරිපාලනය හා

        මූල්‍ය කළමනාකරණය

පැය 03 යි

100

40

 

1.1.2   විභාගය සඳහා වන විෂය නිර්දේශය

ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නම

විෂය නිර්දේශය

01. කම්කරු නීති I

 1. දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මකව පවතින සියලුම කම්කරු අණපනත් රෙගුලාසි සහිතව.
 2. මුල් අවස්ථා අධිකරණවල (Courts of first instance) බලතල හා කාර්ය භාරය
 3. අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය / සාක්ෂි ආඥා  පනත.
 4. අර්ථ නිරූපන ආඥා පනත.
 5. මුල් අවස්ථා අධිකරණ වල චෝදනා පත්‍ර, පැමිණිලි පත්‍ර සහ දිවුරුම් පෙත්සම් සකස් කිරීම, ගොනු කිරීම සහ අභියෝගයට ලක් කිරිම.
 6. ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරු අණ පනත් වලට අදාළව ලබාදී ඇති නඩු තීන්දු.

02. සාමාන්‍ය

      පරිපාලනය  හා

      මූල්‍ය

      කළමනාකරණය

 1. ආයතන සංග්‍රහයේ II, III, IV, VII, XII, XIX, XLVII හා  XLVIII පරිච්ඡේද
 2. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති සංග්‍රහයේ III, IV,  VI,   VII,   VIII, IX,  X  හා   XI පරිච්ඡේද
 3. මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ IV, හා VI පරිච්ඡේද සහ 124, 125, 127, 128, 135, 136, 137, 138 දරණ මුදල් රෙගුලාසි

 

02        අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම :

මෙම පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂයින් මෙම නිවේදනයේ අවසානයේ ඇති ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රයට අනුකූලව A4  කඩදාසියක දෙපැත්තම භාවිතා කරමින්අංක 01 සිට 05 දක්වා ඡේද එක් පිටුවකටත්, ඉතිරි කොටස අනෙක් පිටුවටත් වන සේ සකසා ගත් අයදුම්පත් අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2018.06.20 දින හෝ ඊට ප්‍රථම කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත ලැබෙන සේ එවිය යුතුය.  අයදුම්පත් බහාලන කවරයේ වම්පස උඩ කෙළවරේ “නීති නිලධාරි තනතුර සඳහා 1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පළමු වර පරීක්ෂණය - 2018 ජූනි”යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය.  එදිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

 

03.       විභාග ගාස්තු :   

මෙම පරීක්ෂණයට පළමුවරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින්ගෙන් හැර අනෙකුත් සියලුම අපේක්ෂකයින්ගෙන් පහත සඳහන් පරිදි විභාග ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.

 • එක් විෂයයක් සඳහා රුපියල්  300/=
 • එක් විෂයයට වැඩි විෂයයන් ගණනක් සඳහා රුපියල් 500/=

 

04.       විභාග ගාස්තු ගෙවීම :

            අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනයට පෙර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය නමින් ලංකා බැංකුවේ පැලවත්ත ශාඛාවේ පවත්වාගෙන යනු ලබන අංක 0071451995 දරන ගිණුමට බැර කළ යුතුය. මුදල් ගෙවා ලබාගත් ලදුපත ඉල්ලුම් පත්‍රයේ අදාළ කොටසේ ඇලවිය යුතුය. (මෙම ලදුපතේ ඡායා පිටපතක් අපේක්ෂකයා ළඟ තබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.)

 

05.       විභාගයට පෙනී සිටීමට සුදුසුකම් :

මෙම නිවේදනය සැලකිල්ලෙන් කියවා ඉල්ලා ඇති සියලුම තොරතුරු සම්පූර්ණ කර, අයදුම්පත් නියමිත දිනට හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළයුතුය. මෙම නිවේදනයේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල නොවන අයදුම්පත් වෙතොත් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවනු ඇත. 

 

06.       විභාගයට ඇතුළත් කර ගැනීම හා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම:   

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති සුදුසුකම් සපුරා තිබෙන සියලුම අයදුම්කරුවන් වෙත ප්‍රවේශ පත්‍ර හා කාල සටහන් ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය  විසින් නිකුත් කරනු ලැබේ. 

 

07.       විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා පැමිණීම වෙනුවෙන් ගමන් වියදම්, සංයුක්ත දීමනා හෝ උපවේශන දීමනා කිසිවක් ගෙවනු නොලැබේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ජූනි 05 වෙනි අඟහරුවාදා, 09:15