தொழில் அலுவலர்களுக்கான 1 ஆவது  மற்றும் 11 ஆவது    வினைத்திறமைகாண் தடைப்பரீட்சை
2018 யூன் 

தொழில் அலுவலர்களுக்கான 1 ஆவது  மற்றும் 11 ஆவது   வினைத்திறமைகாண் தடைப்பரீட்சையானது தொழில் ஆணையாளர் அதிபதியால் தேசிய தொழில் கற்கைகள் நிறுவகத்தினூடாக நடாத்துவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மாதிரி விண்ணப்பப்படிவம


1. Examination Procedure

1.1. First (I) Efficiency Bar Examination (For Officers in Grade II)

1.1.1. Description on the Examination

Question Paper

Duration

Maximum Marks

Pass Mark

Labour Laws

Two question papers –

03 hours for each paper

100

40

Procedural Rules of Public Service Commission, Provisions in Establishments Code and Financial Regulations

03 hours

100

40

1.1.2. Syllabus

Subjects

Syllabus

Duration

 

(i) Labour Laws

 

 

 

 

 

 

 

Labour Laws - I

 

1) Employees provident fund Act No 15 Of 1958.

2) Payment of Gratuity Act No:12 Of 1983.

3) Termination of Employment Act No : 45 Of 1971.

4) Industrial Disputes Act No:43 of 1950

 

 

03 Hours

 

 

 

 

 

Labour Laws - II

Based on all the Other Labour Acts and Ordinances, which are not mentioned above.

 

 

03 Hours

 

(2) Procedural Rules of Public Service Commission, Provisions in Establishments Code and Financial Regulations

 

 

 

 

Procedural Rules of Public Service Commission, Provisions in Establishments Code

Based on the ChaptersI, II, III, IV, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XIX, XXIV, XLVII,andXLVIIIin the Establishments code and procedural rules of Public Service Commission volume - 1 which published in the Gazette of 20.02.2009

Financial Regulations

Accounting officer - F.R.R 124,125,127,128 and 135

Receipt of public money - F R chapter iv

Security of public money etc. - F R chapter vi

 

 

 

 

03 Hours

 


· Minimum of 40% marks should be obtained to pass each subject.

1.2. Second (II) Efficiency Bar Examination (For Officers in Grade I)

1.2.1. Description on the Examination

Question Paper

Duration

Maximum Marks

Pass Mark

Labour Laws

03 hours (Question Paper)

100

40

1.1.2. Syllabus

Subjects

Syllabus

Duration

Labour Laws

Testing of Practical Knowledge on Court Procedure and of carrying out inspections under Labour Laws

03 Hours

02. Forwarding of Application.

Applicants who wish to appear for this Examination should prepare the application form according to the specimen application form appended at the end of this notification, using both sides of A4 size paper in such a manner that para Nos-01-05 on one side and remaining paras on the other side. The application form so prepared should, with the recommendation of the immediate supervisory officer, be forwarded to reach the Commissioner General of Labour on or before08.06.2018.The term“First(I)/ Second(II) Efficiency Bar Examination for Labour officers – June 2018 ”should be indicated on the top left hand corner of the envelope containing the application. Applications received after that date will be rejected.

03. Examination fee

Examination fee will be charged as follows from all the other candidates except those who appear the examination for the first time.

· For one subject Rs. 300/-

· For more than one subject Rs. 500/-

04. Payment of Examination Fee.

Examination fee should, before closing date of applications, be credited to Account No. 0071451995 of Bank of Ceylon at Pelawatta branch, held by the name of Director General, National Institute of Labour Studies. The cash receipt obtained for payment of examination fee should be firmly pasted on the specified place on the application. (Keeping a photocopy of the cash receipt with the candidate would be useful.)

05. Qualifications to appear for examination

Having read the notification carefully, you should submit the completed application on or before the due date. Applications, which do not conform, to the requirements of this notification will be rejected.

06. Admission to the Examination and issuance of Admission cards.

The National Institute of Labour Studies will issue Admission Cards and time tables to all the applicants who have fulfilled the qualifications.

07. No any travelling expenses, combined allowance or settling- in allowance will be paid for coming to appear for the examination.

வெள்ளிக்கிழமை, 25 மே 2018 09:40 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது