විධායක සේවා ගණයේ (දෙපාර්තමේන්තුමය) සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් තනතුර සහා වන හා II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2018

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ (දෙපාර්තමේන්තුමය) සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් තනතුර සඳහා වන Iහා IIකාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ,  2018 මැයි මාසයේ දී ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය මගින් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත. නිලධාරීන් විසින් තම ශ්‍රේණියට අදාළ වන පරිදි මෙම පරීක්ෂණ සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.


අයදුම්පත්‍රය

සටහන: අයදුම්පත්‍රය බාගත කරගැනීමට link එක මත right click කර "Save Link As..." තෝරන්න.‍01.       විභාග පරිපාටිය        

    1.1       I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය (III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා)

1.1.1    විභාගය පිළිබඳ විස්තර :

ප්‍රශ්න පත්‍රය

කාලය

මුළු ලකුණු

සමත් ලකුණු

(i) නීතිය

පැය 03 බැගින්

ප්‍රශ්න පත්‍ර 3 කි.

ලකුණු 100

40

(ii) පරිපාලනය

පැය 03

ලකුණු 100

40

(iii) (අ)  ආර්ථික විද්‍යාව

                      හෝ

       (ඇ)  සමාජ විද්‍යාව

පැය 03

ලකුණු 100

40

(iv) ඉංග්‍රීසි

පැය 03

ලකුණු 100

40

 • විභාගය සඳහා වන විෂය නිර්දේශය

ප්‍රශ්න පත්‍ර යේ නම

විෂය නිර්දේශය

( i) නීතිය

(ප්‍රශ්න පත්‍ර තුනකින්   සමන්විත වේ.)

Iවන ප්‍රශ්න පත්‍රය  : ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා නීතිය හා පරිපාලන නීතිය

‍i. ඓතිහාසික සංවර්ධනය ද ඇතුලුව ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ව්‍යුහය හා

   දෙවන ජනරජ ව්‍යවස්ථාව

ii.විධායකය, ජනරජයේ ජනාධිපති, අමාත්‍ය මණ්ඩලය හා අගමැති, මධ්‍යම   

    රජයේ දෙපාර්තමේන්තු හා රාජ්‍ය සේවය

iii. යුක්තිය පසිඳලීම

iv. පරිපාලනය සම්බන්ධ අධිකරණ ජාලය

 v.රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය උදෙසා මාර්ගෝපදේශ ප්‍රතිපත්ති සහ මූලික යුතුකම්

vi. අභිනියෝජන ව්‍යවස්ථා

vii.රජයේ හා රාජ්‍ය අධිකාරීන් හි වගකීම්

viii. මූලික අයිතිවාසියකම්

 

IIවන ප්‍රශ්න පත්‍රය : ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ක්‍රම

i.ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ඉතිහාසය

ii.අධිකරණ සංවිධානය

iii.ශ්‍රී ලංකාවේ උසාවි ආඥා පනත (6 වන පරිච්ඡේදය)

iv.1971 අංක 44 දරණ යුක්තිය පසිඳලීමේ පනත

 

III වන ප්‍රශ්න පත්‍රය : අපරාධ නීතිය හා සාක්ෂ්‍ය නීතිය

 1. දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය
 2. සාක්ෂ්‍ය ආඥා පනත

 

සටහන: අපේක්ෂකයෙකු සෑම ප්‍රශ්න පත්‍රයකටම 35% ක ලකුණු ප්‍රතිශතයක් හා මුළු ලකුණුවලින් 40% ක සාමාන්‍යයක් ලබාගත යුතුය.

 

(i) පරිපාලනය

i.කාර්යාල හා කේෂ්ත්‍ර කටයුතු සංවිධානය කිරීම හා සංවිධාන ක්‍රම

ii.ආයතන සංග්‍රහයේ පහත දැක්වෙන පරිච්ඡේද

  I, II, III, V, VI, VII, IX, XI, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XLVIIහා XLVIII

සටහන අපේක්ෂකයෙකු 40% ක ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත යුතුය.

(iii) (අ) ආර්ථික

විද්‍යාව

 

 

 

 

(ආ)  සමාජ විද්‍යාව

 

i.වටිනාකම, නිෂ්පාදනය හා බෙදා හැරීමේ න්‍යායන් පිළිබද විශේෂ       අවධානයක් සහිතව ආර්ථික විද්‍යාවේ මූලධර්ම

ii.මුදල්, මුල්‍ය කටයුතු හා මුදල් න්‍යාය

iii.ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ව්‍යුහය

 

 i.  සමාජ ව්‍යුහය, සංවිධානය හා කාර්යයන්

ii.මානව සම්බන්ධතා හා කණ්ඩායම්

iii.බන්ධුත්වය, විවාහය හා පවුල

iv.ග්‍රාමීය හා නාගරික සමාජ

v.සමාජ ස්ථරායනය හා විභේදනය

vi.සමාජයීය පාලනය

vii.සංස්කෘතිය, ආගම, සදාචාරය හා හර පද්ධතීන්

සටහන: අපේක්ෂකයෙකු 40% ක ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත යුතුය.

(iv)  ඉංග්‍රීසි

 1. Listening and speaking skills
 2. General Greeting introductions
 3. Giving and Getting information
 4. Advising, Suggesting and expressing opinions
 5. Describing Events and Situations
 6. Telephone Skills
 7. Interviewing Skills
 8. Meeting
 9. Listening and Note Taking Skills
 10. English Grammar
 11. Tense and Number
 12. Sentences

(Simple/Compound/Complex/Compound Complex)

 • Relative Clauses
 • Reported Speech
 • Adjectives and Adverbs
 • Determiners
 • Prepositions
 • Writing Skills
 • Internal modes of  Communication
 • Formal Correspondence Skills
 • Writing Descriptions/Explanations
 • Summary Writing Skills
 • Report Writing Skills
 • Meeting Minutes/Agendas/Invitations
 • Comprehension
 • Reading Skills
 • Reading and understanding the specific and general meaningof a printed text
 • Reading and Interpretation (Verbal/Writing)
 • Understanding the cohesions and coherence of a passage


02        අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම :

මෙම පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂකයින් මෙම නිවේදනයේ අවසානයේ ඇති ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රයට අනුකුලව A4 කඩදාසියක දෙපැත්තම භාවිතා කරමින් අංක 01 සිට 05 දක්වා ඡේද එක් පිටුවකටත්, ඉතිරි කොටස අනෙක් පිටුවටත් වන සේ සකසා ගත් අයදුම්පත් අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2018 අප්‍රේල් මස 26 දින හෝ ඊට ප්‍රථම කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත ලැබෙන සේ එවිය යුතුය.  අයදුම්පත් බහාලන කවරයේ වම්පස උඩ කෙළවරේ විධායක සේවා ගණයේ (දෙපාර්තමේන්තුමය) සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් තනතුර සහා වන I/ II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2018 මැයි යනුවන් සඳහන් කළ යුතුය.  එදිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

03.       විභාග ගාස්තු :   

මෙම පරීක්ෂණයට පළමු වරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින් ගෙන් හැර අනෙකුත් සියලුම අපේක්ෂකයින් ගෙන් පහත සඳහන් පරිදි විභාග ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.

 • එක් විෂයයක් සඳහා රුපියල්  500/=
 • එක් විෂයයට වැඩි විෂයයන් ගණනක් සඳහා රුපියල් 1000/=

04. විභාග ගාස්තු ගෙවීම :

        අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනට පෙර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය නමින් ලංකා බැංකුවේ, පැලවත්ත ශාඛාවේපවත්වාගෙන යනු ලබන අංක 0071451995 දරණගිණුමට බැර කළ යුතුය. මුදල් ගෙවා ලබාගත් ලදුපත ඉල්ලුම් පත්‍රයේ අදාළ කොටසේ ඇලවිය යුතුය.(මෙම ලදුපතේ ඡායා පිටපතක් අපේක්ෂකයා ළඟතබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.)

05.       විභාගයට පෙනී සිටීමට සුදුසුකම් :

මෙම නිවේදනය සැලකිල්ලෙන් කියවා ඉල්ලා ඇති සියලුම තොරතුරු සම්පූර්ණ කර, අයදුම්පත් නියමිත දිනට හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. මෙම නිවේදනයේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල නොවන අයදුම්පත් වෙතොත් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවනු ඇත. 

06.       විභාගයට ඇතුළත් කර ගැනීම හා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම:    

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති සුදුසුකම් සපුරා තිබෙන සියලුම අයදුම්කරුවන් වෙත ප්‍රවේශ පත්‍ර හා කාලසටහන් ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය විසින් නිකුත් කරනු ලැබේ. 

07.       විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා පැමිණීම වෙනුවෙන් ගමන් වියදම්, සංයුක්ත දීමනා කිසිවක් ගෙවනු නොලැබේ.

 

ඒ. විමලවීර

කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් (වැ.බ)

 

දිනය: 2018.04.09

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 අප්‍රේල් 11 වෙනි බදාදා, 03:49