කම්කරු  නිලධාරීන් සඳහා වන 1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම  - 2017 නොවැම්බර්

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කේෂ්ත්‍රගත කාර්යාලගත ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණය සඳහා 2013.09.26 දිනෙන් අනුමත බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය අනුව, කම්කරු නිලධාරී තනතුරේ  II වන ශ්‍රේණියට බඳවාගෙන වසර 3 ක් ගතවීමට පෙර I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් විය යුතු අතර, I වන ශ්‍රේණියට උසස්  වී වසර 5 ක් ගතවීමට පෙර II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය.

02. ඒ අනුව කම්කරු නිලධාරීන් සඳහා වන 2017 වසරට අදාළව පැවැත්විය යුතු Iවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2018 ජනවාරි මාසයේ දී ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය මගින් පැවැත්වීමට මවිසින් සැලසුම් කර ඇත.

03. මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය හා ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රයේ පිටපතක් මේ සමඟ අමුණා එවමි.

04. ඔබ අංශයේ/කලාපයේ සියලුම කම්කරු නි,ධාරීන්ව මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන ලෙස දන්වමි. ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත් හි අංක 08 ජේදයේ ඉල්ලුම්කරු ගේ ආසන්නතම අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2018.01.22 දින හෝ ඊට පෙර මා වෙත ඉදිරිපත් කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.

05. මෙම පරීක්ෂණයට පළමුවරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින් ගෙන් හැර අනෙකුත් සියළුම අපේක්ෂකයින්ගෙන් පහත සදහන් පරිදි විභාග ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.

·         එක් විෂයයක් සඳහා රු:300/=

·         එක් විෂයයකට වැඩි විෂයයන් ගණනක් සඳහා රු: 500/=

06. විභාග ගාස්තු ගෙවීම

විභාග ගාස්තු, අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනයට පෙර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය නමින් ලංකා බැංකුවේ, පැලවත්ත ශාඛාවේ පවත්වාගෙන යනු ලබන අංක 0071451995  දරණ ගිණුමට බැර කළ යුතුය.  මුදල් ගෙවා  ලබාගත් ලදුපත ඉල්ලුම්පත්‍රයේ අදාළ ස්ථානයේ නොගැලවෙන සේ ඇලවිය යුතුය.01                 විභාග පරිපාටිය

විෂයයන්

විෂය නිර්දේශය

කාලය

 ( 1 ) කම්කරු නීති

   

වන ප්‍රශ්න පත්‍රය

1) 1958 අංක 15 දරණ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත

2)1983 අංක 12 දරණ පාරිතෝෂික ගෙවීම් පනත

3)1971 අංක 45 දරණ සේවකයින්ගේ සේවය අවසන් කිරීමේ පනත

4)1950 අංක 43 දරණ කාර්මික ආරවුල් පනත

 

 

 

පැය 03

 

II  වන ප්‍රශ්න පත්‍රය

ඉහත සඳහන් නොවන අනෙකුත් සියලුම කම්කරු නීති සහ අණපනත් ආශ්‍රයෙන්

 

 

පැය 03

(2)රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති, ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන හා මුදල් රෙගුලාසි

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති, ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන

ආයතන සංග්‍රහයේ  I, II, III, IV, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XIX, XXIV, XLVII,සහ XLVIII පරිච්ඡේද ආශ්‍රයෙන් හා 2009.02.20 දිනැති ගැසට් පත්‍රයේ  පළ කරන ලද රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති 1 වැනි කාණ්ඩය ආශ්‍රයෙන්

 

මුදල් රෙගුලාසි

 

ගණන්දීමේ නිලධාරී - මු.රෙ. 124, 125, 127, 128 සහ 135

රාජ්‍ය මුදල් ලැබීම් -  මු.රෙ. ivපරිච්ඡේදය

ආණ්ඩුවේ මුදල්යනාදියේ ආරක්ෂාව -  මු.රෙ. viපරිච්ඡේදය

 

 

 

 

පැය 03     


*එක් විෂයයකට අවම ලකුණු 40% ක් ලබාගත් විෂයයන් සමත් ලෙස සැලකේ.

02.       අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම :

මෙම පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂයින් මෙම නිවේදනය අවසානයේ ඇති ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රයට අනුකුලව A4 කඩදාසියක දෙපැත්තම පාවිච්චි කරමින් අංක 01 සිට 05 දක්වා ඡේද එක් පිටුවකටත්, ඉතිරි කොටස අනෙක් පිටුවටත් වන සේ සකසා ගත් අයදුම්පත් අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2018.01.22 දින හෝ ඊට ප්‍රථම කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්වෙත ලැබෙන සේ එවිය යුතුය.  අයදුම්පත් බහාලන කවරයේ වම්පස උඩ කෙළවරේ කම්කරු නිලධාරී තනතුර සහා වන I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2017 නොවැම්බර්යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය.  එදිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

03.       විභාග ගාස්තු :   

මෙම පරීක්ෂණයට පළමුවරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින්ගෙන් හැර අනෙකුත් සියලුම අපේක්ෂකයින් ගෙන් පහත සඳහන් පරිදි විභාග ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.

·         එක් විෂයයක් සඳහා රුපියල්  300/=

·         එක් විෂයයට වැඩි විෂයයන් ගණනක් සඳහා රුපියල් 500/=

04.       විභාග ගාස්තු ගෙවීම :

විභාග ගාස්තු අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනයට පෙර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය නමින් ලංකා බැංකුවේ, පැලවත්ත ශාඛාවේ පවත්වාගෙන යනු ලබන අංක 0071451995   දරණ ගිණුමට බැර කළ යුතුය. මුදල් ගෙවා ලබාගත් ලදුපත ඉල්ලුම් පත්‍රයේ අදාළ කොටසේ ඇලවිය යුතුය.  (මෙම ලදුපතේ ඡායා පිටපතක් අපේක්ෂකයා ළඟතබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.)

05.       විභාගයට පෙනී සිටීමට සුදුසුකම් :

මෙම නිවේදනය සැලකිල්ලෙන් කියවා ඉල්ලා ඇති සියලුම තොරතුරු සම්පූර්ණ කර, අයදුම්පත් නියමිත දිනට හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. මෙම නිවේදනයේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල නොවන අයදුම්පත් වෙතොත් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවනු ඇත. 

06.       විභාගයට ඇතුළත් කර ගැනීම හා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම :

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති සුදුසුකම් සපුරා තිබෙන සියලුම අයදුම්කරුවන් වෙත ප්‍රවේශ පත්‍ර හා කාලසටහන් ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය විසින් නිකුත් කරනු ලැබේ. 

07.       විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා පැමිණීම වෙනුවෙන් ගමන් වියදම්, සංයුක්ත දීමනා හෝ උපවේශන දීමනා කිසිවක් ගෙවනු නොලැබේ.

 


අයදුම්පත්‍රය

සටහන: බාගත කරගැනීමට link එක මත right click කර "Save Link As..." තෝරන්න.


 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ජනවාරි 11 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 08:16