ශ්‍රම වාසනා අරමුදල | වසර 35කට වැඩි කාලයක් වෘත්තීය සමිති ක්ෂේත්‍රයේ නිරත වෘත්තීය සමිති නායකයින් සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා ගැනීම

ශ්‍රම වාසනා අරමුදල විසින්, වසර 35 ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් වෘත්තීය සමිති ක්ෂේත්‍රයේ නිරතව සිටි වෘත්තීය සමිති නායකයින් පිළිබඳ තොරතුරු රැස්කරගෙන යනු ලැබේ. එබැවින් එම නායකයන්ගේ සියලු තොරතුරු පහත සඳහන් ආකෘති පත්‍රය අනුව 2017 දෙසැම්බර් 15 වන දිනට පෙර මා වෙත ලැබීමට සලස්වන මෙන් වෘත්තීය සිමිති ක්ෂේත්‍රයේ නිරතවූ අයගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. අදාළ තොරතුරු සභාපති, ශ්‍රම වාසනා අරමුදල, නො. 97, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05. යන ලිපිනයට හෝ පහත සඳහන් විද්‍යුත් ලිපිනයට ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

 


අයදුම්පත්‍රය | පුවත්පත් දැන්වීම

සටහන: බාගත කරගැනීමට link එක මත right click කර "Save Link As..." තෝරන්න.


 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ජනවාරි 04 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 03:48