මුල් පිටුව අංශ Wages Board Decisions
There are no translations available.

පඩිපාලක සභාව

சம்பளச் சபைகள்

Wages Board

තීරණය

Decision

S

T

E

වැවිලි අංශය | பெருந்தோட்டத் துறை | Plantation Sector

තේ වැවීමේ හා සෑදීමේ කර්මාන්තය

தேயிலை வளர்த்தல் மற்றும் உற்பத்தித் தொழில்

Tea Growing and Manufacturing Trade

N/A

N/A

කොකෝවා, කරදමුංගු හා ගම්මිරිස් වැවීමේ හා සෑදීමේ කර්මාන්තය

கொக்கோ, ஏலக்காய் மற்றும் மிளகு வளர்த்தல் மற்றும் உற்பத்தித் தொழில்

Cocoa, Cardamom and Pepper Growing and Manufacturing Trade

N/A

N/A

රබර් වැවීමේ හා දළ රබර් සෑදීමේ කර්මාන්තය

இறப்பர் வளர்த்தல் மற்றும் உற்பத்தித் தொழில்

Rubber Growing and Manufacturing Trade

N/A

N/A

පොල් වැවීමේ කර්මාන්තය

தென்னை வளர்த்தல் தொழில்

Coconut Growing Trade

N/A N/A

නිෂ්පාදන අංශය | உற்பத்தித் துறை | Manufacturing Sector

ඉංජිනේරු කර්මාන්තය

பொறியியல் தொழில்

Engineering Trade

N/A

N/A

මුද්‍රණ කර්මාන්තය

அச்சுத் தொழில்

Printing Trade

N/A

N/A

තේ පිටරට යෑවීමේ කර්මාන්තය

தேயிலை ஏற்றுமதி செய்யும் தொழில்

Tea Export Trade

N/A

N/A

රබර් පිටරට යෑවීමේ කර්මාන්තය

இறப்பர் ஏற்றுமதி செய்யும் தொழில்

Rubber Export Trade

N/A

N/A

මත්පැන් හා විනාකිරි කර්මාන්තය

மதுபானம் மற்றும் வினாகிரி உற்பத்தித் தொழில்

Liquor and Vinegar Trade

N/A

N/A

ගිණි පෙට්ටි සෑදීමේ කර්මාන්තය

தீப்பெட்டி உற்பத்தித் தொழில்

Match Manufacturing Trade

N/A

N/A

පොල් නිපදවීමේ කර්මාන්තය

தென்னை உற்பத்தித் தொழில்

Coconut Manufacturing Trade

N/A

N/A

ගොඩනැගිලි කර්මාන්තය

கட்டிடத் தொழில்

Building Trade

N/A

N/A

බේකරි කර්මාන්තය

போறணைத் தொழில்

Baking Trade

N/A

N/A

ගඩොල් සහ උළු නිපදවීමේ කර්මාන්තය

செங்கல் மற்றும் ஓடு தயாரித்தல் தொழில்

Brick and Tile Manufacturing Trade

N/A

N/A

අයිස් , සිසිල් බීම , පළතුරු යුෂ හා ජෑම් සෑදීමේ කර්මාන්තය

பனிக்கட்டி, வளியூட்டப்பட்ட நீர்,பழச்சாறு மற்றும் ஜாம் உற்பத்தித் தொழில்

Ice, Aerated Waters, Fruit Juice and Jam Manufacturing Trade

N/A

N/A

ගුදරි කොහු හා ඇට කෙඳි කොහු පිටරට යෑවීමේ කර්මාන්තය

தும்பு மெத்தை மற்றும் சிலிர்த்த தும்பு ஏற்றுமதித் தொழில்

Coir Mattresses and Bristle Fibre Export Trade

N/A

N/A

ඇදුම් සෑදීමේ කර්මාන්තය

ஆடைகள் உற்பத்தித் தொழில்

Garment Manufacturing Trade

N/A

N/A

හොසියර් (මේස් භාණ්ඩ) සෑදීමේ කර්මාන්තය

மேசு வகை உற்பத்தித் தொழில்

Hosiery Manufacturing Trade

N/A

N/A

වී කෙටීමේ කර්මාන්තය

நெல் குற்றும் தொழில்

Paddy Hulling Trade

N/A

N/A

රෙදි පිළි නිෂ්පාදන කර්මාන්තය

புடைவை உற்பத்தித் தொழில்

Textile Manufacturing Trade

N/A

N/A

විස්කෝතු හා රසකැවිලි සෑදීමේ කර්මාන්තය

விசுக்கோத்து, இனிப்பு வகைகள் உற்பத்தித் (சொக்கிலேட் உற்பத்தி உள்ளடங்கலாக) தொழில்

Biscuit and Confectionery Manufacturing (Including Chocolate Manufacturing) Trade

N/A

N/A

රබර්,ප්ලාස්ටික් හා පෙට්‍රෝලියම් රෙසින ආශ්‍රිත භාණ්ඩ නිපදවීමේ කර්මාන්තය

சில்லறை மற்றும் மொத்த வியாபாரத் தொழில்

Rubber (Including Tyre Manufacturing and Re - Building) Plastic and Petroleum Resin Products Manufacturing Trade

N/A

N/A

සම් පදම් කිරීම, පාවහන් හා සම් භාණ්ඩ සෑදීමේ කර්මාන්තය

தோல் பதனிடுதலும், பாதணிகள் மற்றும் தோற் பொருட்கள் உற்பத்தித் தொழில்

Tanning, Foot ware and Leather goods Manufacturing Trade

N/A

N/A

පිඟන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්තය

மட்பாண்டப் பொருட்கள் உற்பத்தித் தொழில்

Ceramics Products Manufacturing Trade

N/A

N/A

N/A

ඉස්සන් බෝ කිරීමේ හා පිටරට යැවීමේ කර්මාන්තය

இறால் வளர்ப்பும் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் தொழில்

Prawn Culture and Export Trade

N/A

N/A

N/A

ගල් කොරි හා කළුගල් කැඩීමේ කර්මාන්තය

கற்குழி மற்றும் கருங்கல் உடைக்கும் தொழில்

Metal Quarry and Metal Crushing Trade

N/A

N/A

N/A

මිනිරන් කර්මාන්තය

காரீயத் தொழில்

Plumbago Trade

N/A

N/A

N/A

කුරුදු කර්මාන්තය

கறுவா உற்பத்தித் தொழில்

Ci​nnamon Trade

N/A

N/A

දුම්කොළ කර්මාන්තය

புகையிலைத் தொழில்

Tobacco Trade

N/A

N/A

සේවා අංශය | சேவைகள் துறை | Services Sector

මොටර් රථ ගමනාගමන කර්මාන්තය

மோட்டார் போக்குவரத்துத் தொழில்

Motor Transport Trade

N/A

N/A

සිනමා කර්මාන්තය

திரைப்படத் தொழில்

Cinema Trade

N/A

N/A

සාත්තු නිවාස කර්මාන්තය

ஆதுலர் மனைத் தொழில்

Nursing Home Trade

N/A

N/A

හෝටල් හා භෝජන සැපයීමේ කර්මාන්තය

உணவுச்சாலை மற்றும் உணவு வழங்கல் தொழில்

Hotel and Catering Trade

N/A

N/A

N/A

ආරක්ෂක සේවා කර්මාන්තය

பாதுகாப்புத் தொழில்

Security Service Trade

N/A

N/A

පුවත්පත් කලාවේදී කර්මාන්තය

சுத்திகரிப்புத் தொழில்

Journalists Trade

N/A

N/A

සිල්ලර හා තොග වෙළද කර්මාන්තය

சில்லறை மற்றும் மொத்த வியாபாரத் தொழில்

Retail and Wholesale Trade

N/A

N/A

නාවික ප්‍රවාහන හා මෙහෙයුම් සේවා කර්මාන්තය

கடல் போக்குவரத்து மற்றும் நடை முறைச் சேவைகள் தொழில்

Marine Transport and Operational Services Trade

N/A

N/A

N/A

පවිත්‍රතා සේවා කර්මාන්තය

சுத்திகரிப்புத் தொழில்

Janitorial Service Trade

N/A

N/A

කම්කරු කොමසාරිස් තීරණ | தொழில் ஆணையாளரின் தீர்மானங்கள் | Determination by Commissioner

බතික් කර්මාන්තය

பத்திக் தொழில்

Batik Trade

N/A

N/A

N/A

වීදුරු භාණ්ඩ නිපදවීමේ කර්මාන්තය

கண்ணாடி பொருட்கள் உற்பத்தித் தொழில்

Glassware Manufacturing Trade

N/A

N/A

N/A

පෙර පාසැල් කර්මාන්තය

ஆரம்பப் பாடசாலைச் சேவைத் தொழில்

Pre School Trade

N/A

N/A

N/A

බීඩී සෑදීමේ කර්මාන්තය

பீடி உற்பத்தித் தொழில்

Beedi Manufacturing Trade

N/A

N/A

N/A

සුරුට්ටු කර්මාන්තය

சுருட்டு உற்பத்தித் தொழில்

Cigar Manufacturing

N/A

N/A

N/A

මල් විසිතුරු පැල එළවළු හා පළතුරු වගා කිරීමේ හා අපනයනය කිරීමේ කර්මාන්තය

பூக்கள், அழகுத்தாவரங்கள், மரக்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் போன்றவற்றை பயிர் செய்வதற்கும் ஏற்றுமதி செய்வதற்குமான தொழில்

Flower, Ornamental plants, Vegetables and Fruits Cultivation and Export Trade

N/A

N/A

N/A

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ජූලි 04 වෙනි බදාදා, 09:34