මුල් පිටුව අංශ Wages Board Decisions
There are no translations available.

Wages Board Decisions (In SinhalaIn TamilIn English) 

List of Wages Boards

Note: Right click on the Link and select "Save Link As..." to download.

Trade

කර්මාන්තය  

உற்பத்தித்துறை

Daily Wages (LKR)

දෛනික වැටුප (LKR)

நாளாந்த சம்பளப்படி(LKR)

Tea Growing and Manufacturing Trade

තේ වැවීමේ සහ නිපදවීමේ කර්මාන්තය

தேயிலைப் பயிர்ச்செய்கை மற்றும் உற்பத்தித்துறை

545.00

Rubber Growing and Manufacturing Trade

රබර් වැවීමේ සහ නිපදවීමේ කර්මාන්තය

இறப்பர் பயிர்ச்செய்கை மற்றும் உற்பத்தித்துறை

545.00

Coconut Growing Trade

පොල් වැවීමේ කර්මාන්තය  

தெங்குப் பயிர்ச்செய்கை மற்றும் உற்பத்தித்துறை

485.00

Cocoa, Cardamom and Paper Growing and Manufacturing Trade

කොකෝවා, කරදමුංගු හා ගම්මිරිස් වැවීමේ සහ නිපදවීමේ කර්මාන්තය  

கொக்கோ, கறுவா, மிளகு பயிர்ச்செய்கை மற்றும் உற்பத்தித்துறை    

677.71

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 මාර්තු 05 වෙනි සදුදා, 09:56