ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා සහ සෞඛ්‍ය සතිය  | 2017

වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාවය සහ  සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ජාතික සම්මන්ත්‍රණය 2017 ඔක්තෝබර් මස 04 දින 123, විජේරාම මාවත, කොළඹ 07. යන ස්ථානයේ පිහිටි සව්සිරිපාය ශ්‍රවණාගාරයේදී පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා පැවැත්වේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 ඔක්තෝබර් 04 වෙනි බදාදා, 04:50