කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කම්කරු නිලධාරී - II තනතුරට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල - 2016 (2017)

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
විභාගය පැවැත්වූ දිනය: 2017.03.26
 

ප්‍රතිඵල පහත ලින්ක් එක ආශ්‍රයෙන් බාගත කරගන්න.

ප්‍රතිඵල ලේඛනය

**සටහන: බාගත කරගැනීමට link එක මත right click කර "Save Link As..." තෝරන්න.

 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 සැප්තැම්බර් 11 වෙනි සදුදා, 04:29