ඒකාබද්ධ සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ IIIවන ශ්‍රේණියට බවා ගැනීම සහා ඉල්ලුම්පත් කැවීම | කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

1.0       කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින  කාර්යාල  සේවක  සේවයේ   III  වන  ශ්‍රේණියේ  පුරප්පාඩු සඳහා  නිලධරයන්  බඳවා  ගැනීමට  ඒකාබද්ධ  සේවා  අධ්‍යක්ෂ  ජනරාල්ගේ  අනුමැතිය  ප්‍රකාරව අයදුම්පත්   කැඳවනු ලැබේ.

2.0       ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල අනුව සුදුසුකම් සපුරා ඇති අපේක්ෂකයන්, කුසලතා අනුපිලිවල මත පවතින පුරප්පාඩු සඳහා පත් කරනු ඇත.

3.0       කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 8.0 ඡේදයේ වගුව මඟින් දැක්වේ. පත් කරනු ලබන සංඛ්‍යාව හා පත්වීම ක්‍රියාත්මක වන දිනය පත්වීම් බලධරයා විසින්  තීරණය කරනු ලැබේ. කිසියම් ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාවක් හෝ ඇබෑර්තු සියල්ලම හෝ නොපිරවීමට පත්වීම්  බලධරයාට බලය ඇත.

4.0       වැටුප  :-

            අංක 03/2016 හා 2016.02.25  දිනැති  රාජ්‍ය පරිපාලන  චක්‍රලේඛයට   අනුව, කාර්යාල   සේවක  සේවයේ   III,  II, හා  Iවන ශ්‍රේණිවලට අදාළ මාසික වැටුප් පරිමාණය PL – 1- 2016 රු.24,250/- 10X250/-  10X270/- 10X300/- 12 X330/- රු.36,410/- වේ. රු. 27,020/- න් ඔබ්බට යාම සඳහා IIවන ශ්‍රේණියට  උසස්  වීමද රු.  29,750/-  න්  ඔබ්බට යාම සඳහා  I  වන  ශ්‍රේණියට උසස්  වීමද  රු. 32,780/-  න්  ඔබ්බට යාම සඳහා විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් වීමද ලබා ගත යුතුය. එම චක්‍රලේඛයේ IIවන උපලේඛනයේ සඳහන් පරිදි ගෙවීම් සිදු කරනු ලැබේ.

5.0       තනතුරට හිමි විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය පිළිබඳ රජය විසින් ඉදිරියේදී ගනු ලබන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයට   නිලධාරීන් යටත් විය යුතුය.

6.0       පළමු පත්වීම් ලැබූ සේවා ස්ථානයේ අවම වශයෙන් වසර 03 ක් අනිවාර්යයෙන්ම සේවය කළ යුතුය.

7.0   සුදුසුකම් :- කාර්යාල සේවක සේවයේ IIIවන ශ්‍රේණියේ තනතුරු වලට බඳවා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් සුදුසුකම් අදාළ වේ.

(අ)       ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු විය යුතුය.

(ආ)      අයදුම්පත්  භාර  ගන්නා   අවසාන  දිනයට   වයස  අවුරුදු  18  ට  නොඅඩු හා  අවුරුදු  45 ට නොවැඩි  විය  යුතුය.  දැනටමත්  රාජ්‍ය  සේවයේ  සිටින  ස්ථිර  හා විශ්‍රාම වැටුප්  සහිත පත්වීම්ලාභීන්  සඳහා උපරිම වයස් සීමාව බලපානු නොලැබේ.

(ඇ)      යහපත් චරිතයකින් සහ මනා සෙ!ඛ්‍යකින් යුක්ත විය යුතුය.

(ඈ)      අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගයේදී දෙවරකට නොවැඩි වාර ගණනකදී යටත් පිරිසෙයින් සම්මාන දෙකක් ඇතුළුව විෂයන් හයක්(06) සමත්ව තිබීම.

(ඉ)       රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය පටිපාටික රීතින්හි Vවන පරිච්ඡේදය අනුව රජයේ සේවයට පත් කරනු ලැබීමට නුසුදුසු තැනැත්තෙකු නොවිය යුතුය.

සෑම අයදුම්කරුවකුම තනතුරට අදාළ සියලු සුදුසුකම් 2017.09.08 දිනට හෝ ඊට පෙර හෝ සම්පූර්ණ කර තිබීම අනිවාර්ය වේ.

8.0       අයදුම්පත් කැඳවීම

පහත වගුවේ සඳහන් පරිදි පවතින කාර්යාල සේවක සේවයේ දක්වා ඇති තනතුරුවලට පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැදවීම.

 

අමාත්‍යාංශය

දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය

තනතුර

පුරප්පාඩු

ගණන

1

කම්කරු , වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

කම්කරුදෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රධාන කාර්යාලය (බස්නාහිර කලාප 01)

කාර්යාල කම්කරු

1

2

 

 

මාතලේ දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

1

3

 

 

උතුරු මැද කලාප කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

1

4

 

 

හැටන් දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

1

5

.

 

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

1

6

 

 

අම්බලන්ගොඩ උප කම්කරු කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

1

7

 

 

මුලතිව් උප කම්කරු කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

1

8

 

 

කිලිනොච්චිය උප කම්කරු කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

1

9

 

 

කල්මුණේ උප කම්කරු කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

1

10

 

 

ප්‍රධාන කාර්යාලය (සංවර්ධන අංශය)

කාර්යාල කම්කරු

1

11

 

 

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් කර්මාන්ත ශාලා ඉංජිනේරු කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

1

12

 

 

අවිස්සාවේල්ල දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

1

13

 

 

නැගෙනහිර කලාප කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

1

9.0       ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය :-

ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය මත අයදුම්කරුවන්ගේ මූලික සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය පවත්වන දිනයේ දී ම පැවැත්වෙන ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී අයදුම්කරුවන් සඳහා ලකුණු ලබා දෙන අකර එම ලකුණුවල කුසලතා අනුපිළිවෙල තරයේම අනුගමනය කරමින් සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයදුම්කරුවන් කාර්යාල සේවක සේවයේ  IIIශ්‍රේණියට පත් කරනු ලැබේ. අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට භාජනය වීමට කැමති භාෂා මාධ්‍ය පැහැදිලිව අයදුම්පතෙහි සඳහන් කළ යුතු අතර ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය එම භාෂා මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වේ.

ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී ලකුණු ලබා දෙන පරිපාටිය පහත වගුවේ පරිදි වේ.

නිර්ණායකය

ලකුණු

තනතුරට ලබා ඇති පළපුරුද්ද (සහතික මගින් සනාථ විය යුතුය)

(එක් වසරකට ලකුණු 2බැගින් වසර 5ක් සඳහා)

10

සන්නිවේදන හැකියාව

5

අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

අ.පො.ස උසස්පෙළ සමත්ව තිබීම.

5

අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගයේදී ගණිතය, භාෂාව, දෙවැනි රාජ්‍ය භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ වෙනත් භාෂා සමත් වීම.

(එක් සාමාර්ථයක් සඳහා ලකුණු 2 බැගින්)

10

පෞරුෂය

5

බාහිර ක්‍රියාකාරකම් (ක්‍රීඩා/ සමාජසේවා යනාදීය)

5

සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී දක්වන කුසලතා

10

මුළු ලකුණු

50

සටහන - තනතුරට ලබා ඇති පළපුරුද්ද, අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් පිළිගත හැකි සහතික මගින් සනාථ කළ යුතුය. එම සුදුසුකම් අයදුම්පත් කැඳවන අවසාන දිනට වලංගු විය යුතුය.

10.0     ඉල්ලුම් පත්‍රය  පිරවීමේදී ඉතා සැළකිලිමත්ව නිරවද්‍ය තොරතුරු සැපයිය යුතුය. සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේදී යම් අපේක්ෂකයකු නුසුදුසු බව අනාවරණය වුවහොත් ඕනෑම අවස්ථාවක ඔහුගේ/ඇයගේ අපේක්ෂකත්වය අවලංගු කළ හැකිය. අයදුම්කරුවකු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරක් ඕනෑම අවස්ථාවක අසත්‍ය බව පෙනී යන ඕනම අවස්ථාවකදී  ඔහු/ ඇය රජයේ සේවයෙන් පහ කිරීමට පිළිවන.

11.0     අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම

            11.1     නියමිත ආදර්ශ ආකෘතියට අනුකූලව අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඊට අනුකූල නොවන හා නිවැරදිව සම්පුර්ණ කර නොමැති අසම්පූර්ණ තත්ත්වයේ පවතින අයදුම්පත්‍ර කිසිදු දැනුම් දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. නිසි පරිදි අයදුම්පත්‍ සම්පූර්ණ නොකිරීමේන් සිදුවන පාඩුව අයදුම්කරුවන් විසින් දරා ගත යුතුය.

            11.2     සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත2017.09.08 වැනි දිනට හෝ එදිනට ප්‍රථම හෝ ලැබෙනු පිණිස කොළඹ 05, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙතට එවිය යුතුය. අයදුම්පත බහා එවන කවරයේ වමත් පස ඉහළ කෙළවරේකාර්යාල සේවක සේවයේ IIIශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම යන්න සඳහන් කරන්න. එදිනට පසු ලැබෙන කිසිදු අයදුම්පතක් භාරගනු නොලැබේ.

12.0     මෙම නිවේදනයේ සඳහන් සුදුසුකම් ඇති අය පමණක් ඉල්ලුම්  කර  ඇතැයි  යන  පූර්ව  නිගමනය මත නියමිත දිනට හෝ එදිනට පෙර හෝ ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කර ඇති සියලු අයදුම්කරුවන් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලැබේ. එහෙත් එසේ කැඳවීම අයදුම්කරු මෙම තනතුර සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති බවට පිළිගැනීමක් ලෙස සළකනු නොලැබේ.  අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවා නිවේදනය අනුව සුදුසුකම් තිබේදැයි පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවේ අවශ්‍ය සුදුසුකම් නොමැති බව අනාවරණය වුවහොත් එම අයගේ අපේක්ෂකත්වය අවලංගු කරනු ලැබේ.

13.0     අපේක්ෂකයින්ගේ අනන්‍යතාව සනාථ කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි වලින් එකක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

           i.            පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් නිකුත් කරන ලද වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පත

           ii.            වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය

14.0     මෙහි සඳහන් නොවන යම් කරුණක් වෙතොත් ඒ සම්බන්ධව ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් තීරණය කරනු ඇත. සියලුම අයදුම්කරුවන් මෙම නිවේදනයේ සඳහන් පොදු නීතිරීති අනුව කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටිනු ඇත.

 

ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ නියෝගය පරිදි

                                                                   ඒ. විමලවීර

                                                                   කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

 

2017.08.

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,

නාරාහේන්පිට,

කොළඹ 05.

 

අයදුම්පත්‍රය

සටහන: අයදුම්පත්‍රය බාගත කරගැනීමට link එක මත right click කර "Save Link As..." තෝරන්න.

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 නොවැම්බර් 28 වෙනි අඟහරුවාදා, 07:09