සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගීතාවය පිළිබඳ දීප ව්‍යාප්ත තරඟාවලිය - 2017

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශයේ, සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගීතා ඒකකය මඟින් දීප ව්‍යාප්ත මට්ටමින් සමාජ කතිකා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන අතර, යහපත් වැඩපරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම තුළින් කාර්මික සාමය ඇති කිරීම හා ආර්ථික සංවර්ධනය මෙහි අරමුණ වේ. සමාජ කතිකා ක්‍රමවේද කෙතෙක් දුරට ක්‍රියාත්මක වන්නේද යන්න සලකා බැලීම සඳහා වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන තරඟාවලිය මෙවරද පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

එම තරඟාවලිය,

1.  ආයතන අතර පැවැත්වෙන තරඟාවලිය

2.  නිර්මාණ තරඟාවලිය

ලෙස ප්‍රධාන අංශ දෙකක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

1) සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගීතාවය පිළිබඳ ආයතන මට්ටමේ තරඟාවලිය

සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගීතා ඒකකය මඟින් පවත්වන ලද වැඩමුළු හා වැඩසටහන් වලින් ලද සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගීතාව පිළිබඳ පණිවිඩය ආයතනයන් තුළ ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ පරීක්ෂා කොට අදාල ආයතන ඇඟයීමට ලක් කිරීම මෙම තරඟාවලියේ මූලික අරමුණකි. එමඟින් අප ඒකකය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් හා වැඩමුළු පිළිබඳ පසුවිපරමක් මෙන්ම, සමාජ කතිකා ක්‍රමවේදය මෙරට ආයතන අතර වඩාත් හොඳින් ප්‍රචලිත කිරීමද මෙතුළින් අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම තරඟාවලිය

 • වැවිලි අංශය
 • නිෂ්පාදන අංශය
 • සේවා අංශය
 • ඇඟළුම් අංශය යන අංශ හතර යටතේ පැවැත්වෙන අතර ආයතන සේවක සංඛ්‍යාව පදනම් කර ගනිමින්

- සුළු පරිමාණ

- මධ්‍යම පරිමාණ

- මහා පරිමාණ ලෙස වර්ගීකරණය කරමින් තරඟාවලිය පැවැත්වේ.

මෙම තරඟාවලිය දිවයිනේ ඕනෑම ආයතනයක් සඳහා විවෘත වන අතර මේ සමඟ ඇති අයඳුම්පත නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කොට ඒ සමඟ ඔබ ආයතනය පිළිබඳසකස් කරන ලද වාර්ථාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. එම වාර්ථාව තරඟාවලියේදී ඇඟයීමට ලක් කෙරෙන පහත ක්ෂේත්‍රයන් ඇතුළත් වන පරිදි ඉදිරිපත් කරන්න.

1.   සමාජ කතිකා ක්‍රමවේද

1.1     සාමුහික ගිවිසුම්

1.2     වෘත්තිය සමිති/ සේවක සභා

1.3       සේව්‍ය සේවක රැස්වීම්

1.4     සමිති සමාගම්

1.5     සේවකයෝජනාසහ අදහස් ලබා ගැනීම

1.6     සන්නිවේදන ක්‍රම

1.7     රැකියා සුරක්ෂිතතාවය

1.8     දුක්ගැනවිලි කළමනාකරණ ක්‍රම වේද

2.   ආයතනයේ සේවකයින් ඇඟයීමේ ක්‍රමවේද

2.1     හොඳම සේවකයා තේරීම

2.2     සේවක පැමිණිලි වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ගෙන ඇති පියවර

2.3     සේවක සම්මාන සහ ඇඟයීම් ක්‍රමවේද

2.4     සේවකයින්ට හිමිවන ප්‍රතිලාභ

3.   සුභසාධන කටයුතු

3.1     ආයතනික සේවක සුභසාධන ක්‍රම

3.2     සේවක පවුල් සඳහා ක්‍රියාත්මක සුභසාධන සේවා

4.   ආයතනික ඵලදායීතා සහ කළමනාකරණ ක්‍රමවේද

5.   ආයතනය ලබා ඇති සම්මාන

5.1     ආයතනය ලබා ඇති සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගිතා සම්මාන

5.2     සේවකයින් ලබා ඇති සම්මාන

5.3     ආයතනය ලබා ඇති ඵලදායීතා සම්මාන

5.4     ආයතනය ලබා ඇති ව්‍යවසායකත්ව සම්මාන

5.5     ආයතනය ලබා ඇති තත්ත්ව සහතික/ සම්මාන

6.   සමාජ සත්කාරක සේවා

7.   සේවක සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව හා පරිශ්‍රය තුල සුරක්ෂිත බව

7.1     සුරක්ෂිතතා කමිටු

7.2     හදිසි අවස්ථාවකදී ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද සඳහා ගෙන ඇති පියවර

7.3     පරික්ෂය තුල සුරක්ෂිත බව හා රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිත කිරිමේ ක්‍රමවේද

7.4     සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව

8.   කාන්තාවන් සහ ළමයින් සේවයේ යෙදවිම

9.   ආයතනයේ නිෂ්පාදන හා ඉපයීම් ප්‍රවර්ධනය

10. කාර්මික සම්බන්ධතා තොරතුරු

 

සමාජ කතිකා විශිෂ්ටතා සම්මාන -2017 අයදුම්පත්‍රය

සටහන: අයදුම්පත්‍රය බාගත කරගැනීමට link එක මත right click කර "Save Link As..." තෝරන්න.

 

2)    සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගීතාවය පිළිබඳ නිර්මාණ තරඟාවලිය

සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගීතාවය පිළිබඳ සංකල්පය මෙරට සේවක පිරිස් අතර ව්‍යාප්ත කිරීමත් ඒ පිළිබඳව සේවකයින් සතු නිර්මාණශීලී හැකියාව ඇඟයීමට ලක් කිරීමත් අරමුණු කර ගනිමින් මෙම තරඟාවලිය පැවැත්වේ.

1.     පැවැත්වෙන තරඟ ඉසව්

පහත සඳහන් ඉසව් 05 යටතේ මෙම තරඟාවලිය සංවිධානය වේ.

 • පද්‍ය නිර්මාණ තරඟය. (සිංහල/දෙමළ)
 • ගද්‍ය රචනා තරඟය. (සිංහල/දෙමළ)
 • චිත්‍ර තරඟය
 • පෝස්ටර් නිර්මාණ තරඟය.
 • කෙටි වීඩියෝ වැඩසටහන් (Video Clips) තරඟය.

2.     තරඟ ඉසව් , මාතෘකා හා තරඟාවලියට නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීම.

     සෑම තරඟ ඉසව්වක් සඳහාම පහත මාතෘකා වලින් එකක් යටතේ නිර්මාණ    ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

 • කතිකාව තුළින් ආයතන සහයෝගිතාව ගොඩනගමු.
 • සහයෝගිතාව කාර්මික සාමයේ මාවතයි.
 • කාර්මික සාමය තුළින් ආර්ථික සමෘද්ධිය කරා.
 • ආයතනික සහයෝගිතාව හා ඵලදායිතාවය.
 • ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම නිෂ්පාදනයක් සඳහා කතිකාව.
 • කතිකාව තුළින් ආයතන ගැටලු අවම කරමු.
 • යහපත් වැඩ පරිසර නිෂ්පාදනය ඉහළ නංවයි.

 

පද්‍ය නිර්මාණ තරඟය

ඉහත මාතෘකා අතරින් තෝරාගත් මාතෘකාවක් ඔස්සේ කවි 05 කින් සමන්විත සිව්පද විරිතෙන් රචනා වූ කාව්‍ය නිර්මාණ (සඳැස්) මේ සඳහා අදාල වේ. සියළු නිර්මාණ A4 ප්‍රමාණයේ කඩදාසි වල එක් පැත්තක් පමණක් භාවිතා කොට පැහැදිලි අත් අකුරෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ගද්‍ය රචනා තරඟය

ඉහත මාතෘකා අතරින් තෝරාගත් මාතෘකාවක් ඔස්සේ වචන 750 – 1000 ක් අතර ප්‍රමාණයේ නිර්මාණ A4 ප්‍රමාණයේ කඩදාසි වල එක් පැත්තක් පමණක් භාවිතා කොට පැහැදිලි අත් අකුරෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

චිත්‍ර හා පෝස්ටර් නිර්මාණ තරඟය

තෝරාගත් මාතෘකා ඔස්සේ බ්‍රිස්ල් බෝඩ් එකක් භාවිතා කොට නිර්මාණය කරන්න.

එහි වටේ අඟල් 01 ක් ඉතිරි වන පරිදි නිර්මාණය සකස් කළ යුතුය.

නිර්මාණය සඳහා පැස්ටල්, දිය සායම් හෝ තෝරාගත් ඕනෑම මාධ්‍යයක් භාවිතා කළ හැකිය.

කෙටි වීඩියෝ වැඩසටහන් තරඟය

ඉහත මාතෘකා අතරින් තෝරාගත් මාතෘකාවක් ඔස්සේ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

සෑම නිර්මාණයක්ම විනාඩි 5 – 10 අතර කාලයක් සීමා විය යුතුය.

MPEG, (MP4) format භාවිත කර සංයුක්ත තැටි (CD) මඟින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

3.     තරඟාවලියට සහභාගි වීම.

 • මේ සමඟ ඇති ආදර්ශ අයදුම්පතට අනුව තමන් විසින් සකස් කරන ලද අයදුම්පත්‍රයක් භාවිතා කළ යුතුය.
 • නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් ආයතන ප්‍රධානියා ලවා නිළ මුද්‍රාව සහිතව සහතික කරවාගෙන නිර්මාණය සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • සියළු නිර්මාණ මෙම වසරේ අගෝස්තු 31 ට පෙර තැපැල් මඟින් හෝ පැමිණ සමාජ කතිකා ඒකකය වෙත භාර දිය හැකිය.

 

සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්,

සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගිතා ඒකකය,

06 වන මහල,

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,

නාරාහේන්පිට,

කොළඹ 05.

 

ඉහත ලිපිනයට ලැබෙන සේ තැපැල් මඟින් නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර පැමිණ භාර දෙන්නේ නම් ඕනෑම කාර්යාල දිනයක පෙ. ව. 8.30 සිට ප. ව. 3.00 දක්වා ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත භාරදිය හැකිය. නියමිත තරඟ කොන්දේසි කඩ කරන හෝ නියමිත දිනයට පසුව ලැබෙන නිර්මාණ තරඟයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ. තරඟ විනිශ්චය හා සම්බන්ධ අවසාන තීරණය විනිශ්චය මණ්ඩලය සතු වන අතර තරඟය සම්බන්ධ අවසාන තීරණය තරඟ කමිටුව සතු වේ.

එක් අයෙකුට තරඟ ඉසව් කීපයකට සහභාගි විය හැකි අතර, එක් තරඟ ඉසව්වක් සඳහා එක් නිර්මාණයක් පමණක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සෑම නිර්මාණයක් සමඟම මේ සමඟ ඇති ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කොට සහතික කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

4.     තරඟයේ ජයග්‍රහණ, ත්‍යාග හා සහතික පත් ප්‍රදානය

සෑම ඉසව්වක් සඳහාම ඉදිරිපත් වන නිර්මාණ සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගීතා ඒකකය මඟින් තෝරාගත් විද්වත්, ස්වාධීන, අපක්ෂපාති විනිසුරු මඞුල්ලක් වෙත යොමු කොට ජයග්‍රාහකයන් තෝරා ගනු ලැබේ. චිත්‍ර තරඟය හැර අනෙකුත් සියළු තරඟ සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය දෙකෙන් වෙන් වෙන්ව ජයග්‍රාහකයන් පස් දෙනා බැගින් තෝරා ගැනේ.

   පළමු

   දෙවන හා

   තෙවන ස්ථාන සඳහා ජය සංකේත හා සහතික පත් ප්‍රදානය කෙරෙන අතර සිව්වන හා පස්වන ස්ථාන සඳහා කුසලතා සහතික හිමි වේ.

ජය සංකේත හා සහතික පත් ප්‍රදානය කිරීමේ උළෙල මෙම වසරේ නොවැම්බර් මස කොළඹ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

සමාජ කතිකා සහ වැඩපල සහයෝගීතාවය පිළිබද දීපව්‍යාප්ත නිර්මාණ තරගාවලිය -2017 අයදුම්පත්‍රය

සටහන: අයදුම්පත්‍රය බාගත කරගැනීමට link එක මත right click කර "Save Link As..." තෝරන්න.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අගෝස්තු 16 වෙනි බදාදා, 03:04