ලංසු ආරාධනයයි.

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව - නාරාහේන්පිට

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ඇඟිලි සලකුණු  ලබා ගැනීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා උපකරණ මිලදී ගැනීම හා සවි කිරීම.

කොන්ත්‍රාත් අංකය - FGTB/NCB/FINGER PRINT/2018

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති විසින් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙනුවෙන් පහත සඳහන් උපාංග මිලදී ගැනීම සඳහා,ඉදිරිපත් කරන පිළිගත් සන්නාම (Brand) යටතේ විකුණුම් පළපුරුද්ද, ලැප්ටොප් පරිගණක සඳහා වසර 10 ක්ද  අනෙකුත් උපාංග සඳහා වසර 03ක්ද සහිත යෝග්‍ය සහ සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවන් වෙතින් මුද්‍රා තබන ලද ලංසු කැඳවනු ලැබේ. සම්පූර්ණ විස්තර ලංසු ලේඛන වල සඳහන් වේ. සියලු භාණ්ඩ පහත ලිපිනය වෙත ගෙනවිත්  භාරදිය යුතු වේ. ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේදී පහත සඳහන් පරිදි ලංසු සුරක්ෂණ ඉදිරිපත් කළ යුතුවේ.

අයිතම   අංකය

අයිතම විස්තර

ප්‍රමාණය

ලංසු සුරක්ෂණය (රු.)

බැංකු ඇපකර මගින්

මුදලින්

1

Laptop Computers

24

31,200.00

15,600.00

2

Cross Match FP Live scanner V300

50

52,500.00

26,250.00

3

NEC SPID Fingerprint capture & verification software

23

57,500.00

28,750.00

4

USB Web Cam to capture NIC images

40

3,200.00

1,600.00

5

Logitech Quickcam Sphere AF or equivalent camera for facial photo

50

22,500.00

11,250.00

ලංසුකරුවන් හට එක් අයිතමයකට හෝ අයිතම කිහිපයකට  මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ හැකිවේ. ලංසුකරුවන් විසින් අයිතම කිහිපයක් සඳහා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන්නේනම් එම අයිතම වලට අදාල ලංසු සුරක්ෂණ වල මුළු වටිනාකම සඳහා  එක් ලංසු සුරක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

2. ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය යටතේ ලංසු මෙහෙයවනු ලැබේ.

3. මේ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන් හට වැඩිදුර තොරතුරු ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී, මුදල් අංශය, 03 වන මහල කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව යන ලිපිනයෙන් හෝ දුරකථන අංක 011-2581393 මගින් ලබා ගත හැකි අතර,2018.11.29  දින දක්වා සතියේ වැඩ කරන දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා ලංසු ලේඛන පරීක්ෂා කර බැලිය හැකිය.

4. ආපසු ගෙවනු නොලබන රු. 5,000.00 ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන් අනතුරුව 2018.11.29  දින ප.ව. 3.00 දක්වා මුදල් අංශය වෙත ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන් හට ඉංග්‍රීසි බසින් සකස් කරන ලද සම්පූර්ණ ලංසු ලේඛන කට්ටලයක් මිලදී ගත හැක. (ගෙවීම් ක්‍රමය මුදලින් වේ.)

5. ලංසු 2018.11.30  දින පෙ.ව. 10.00 ට හෝ ඊට පෙර ලැබෙන පරිදි මුදල් අංශය, 3 වන මහල කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව කොළඹ 05 වෙත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ ගෙනවිත් භාරදිය යුතු වේ.ප්‍රමාදවී ලැබෙන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. ලංසු භාර ගැනීම අවසන් වූ වහාම ලංසු විවෘත කරන අතර, ඒ සඳහා ලංසුකරුවන්ගේ බලයලත් නියෝජිතයන්ට සහභාගී විය හැක.

6.පූර්ව ලංසු රැස්වීම 2018.11.19 වන දින පෙ.ව.10.00 ට 04 වන මහල, ශ්‍රවණාගාරය, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,කොළඹ 05 ලිපිනයේදී පැවැත්වේ.

 

කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

නාරාහේන්පිට,

කොළඹ 05.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 නොවැම්බර් 09 වෙනි සිකුරාදා, 09:22