ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව - නාරාහේන්පිට

පවිත්‍රතා සේවා සැපයීම - 2019

කොන්ත්‍රාත් අංකය - FG/TB/06/2018

 

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ (විශාල) සභාපති විසින් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙනුවෙන් 2019 වර්ෂය සඳහා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට පවිත්‍රතා සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා යෝග්‍ය සහ සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවන් වෙතින් මුද්‍රා තබන ලද ලංසු කැඳවනු ලැබේ. සම්පූර්ණ විස්තර ලංසු ලේඛනවල සඳහන් වේ. ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේදී රු.130,000.00ක ලංසු සුරක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුවේ.

ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය යටතේ ලංසු මෙහෙයවනු ලැබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන් හට වැඩිදුර තොරතුරු ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී, මුදල් අංශය, 03 වන මහල, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව යන ලිපිනයෙන් හෝ දුරකථන අංක 011-2581393 මගින් ලබා ගත හැකි අතර, 2018.12.20දින දක්වා සතියේ වැඩ කරන දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා ලංසු ලේඛන පරීක්ෂා කර බැලිය හැකිය.

ආපසු ගෙවනු නොලබන රු.1,000.00ක ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන් අනතුරුව 2018.12.20 දින ප.ව. 3.00 දක්වා මුදල් අංශයේ ප්‍රසම්පාදන අංශය වෙත ව්‍යාපාර ලිපි ශීර්ෂයක් මගින් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන් හට සම්පූර්ණ ලංසු ලේඛන කට්ටලයක් මිලදී ගත හැක. (ගෙවීම් ක්‍රමය මුදලින් වේ.)

ලංසු 2018.12.21 දින පෙ.ව. 10.00 ට හෝ ඊට පෙර ලැබෙන පරිදි මුදල් අංශය, 3 වන මහල කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව කොළඹ 05 වෙත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ ගෙනවිත් භාරදිය යුතු වේ.ප්‍රමාදවී ලැබෙන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. ලංසු භාරගැනීම අවසන් වූ වහාම ලංසු විවෘත කරන අතර, ඒ සඳහා ලංසුකරුවන්ගේ නියෝජිතයන්ට සහභාගී විය හැක. මෙම ලංසු කැඳවීම සම්බන්ධව කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ තීරණය අවසන් තීරණය වේ.

 

කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

නාරාහේන්පිට

කොළඹ 05.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 දෙසැම්බර් 06 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 03:42