මුල් පිටුව අංශ ලංසු ආරාධනය

ලංසු ආරාධනයයි.

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව - නාරාහේන්පිට

ලී බඩු හා කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම.

කොන්ත්‍රාත් අංකය - FGTB/NCB/2018/01

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති විසින් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙනුවෙන් ලී බඩු හා කාර්යාල උපකරණ සැපයීම සඳහා, වසර 03 ක පළපුරුද්දක් සහිත යෝග්‍ය සහ සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවන් වෙතින් මුද්‍රා තබන ලද ලංසු කැඳවනු ලැබේ. සම්පූර්ණ විස්තර ලංසු ලේඛනවල සඳහන් වේ. සියලු භාණ්ඩ පහත ලිපිනය වෙත ගෙනවිත්  භාරදිය යුතු වේ. ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේදී පහත සඳහන් පරිදි ලංසු සුරක්ෂණ ඉදිරිපත් කළ යුතුවේ.

අයිතම අංකය

අයිතම විස්තර

ප්‍රමාණය

ලංසු සුරක්ෂණය (රු.)

බැංකු ඇපකර මගින්

මුදලින්

01

වානේ අල්මාරි

164

82000.00

41000.00

02

වානේ ලිපිගොනු කැබිනෙට්ටු

239

95000.00

47500.00

03

පරිගණක මේස (වානේ)

111

33000.00

16500.00

04

වානේ රාක්ක

12

3600.00

1800.00

05

අමුත්තන් සඳහා සම්බන්ධිතපුටු (Joining Guest Chair)

30

21000.00

10500.00

06

ලිපිකරු පුටු

53

12500.00

6250.00

07

ලිපිකරු මේස

42

16800.00

8400.00

08

විධායක මේස

16

9600.00

4800.00

09

විධායක පුටු

21

7000.00

3500.00

10

පරිගණක පුටු

313

37500.00

18750.00

11

අමුත්තන්ගේ පුටු

78

20000.00

10000.00

ලංසුකරුවන් හට එක් අයිතමයකට (Item) හෝ අයිතම කිහිපයකට මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ හැකිවේ.ලංසුකරුවන් විසින් අයිතම කිහිපයක් සඳහා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන්නේනම් එම අයිතම වලට අදාල ලංසු සුරක්ෂණ වල මුළු වටිනාකම සඳහා  එක් ලංසු සුරක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

2. ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය යටතේ ලංසු මෙහෙයවනු ලැබේ.

3. මේ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන් හට වැඩිදුර තොරතුරු ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී, මුදල් අංශය, 03 වන මහල කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව යන ලිපිනයෙන් හෝ දුරකථන අංක 011-2581393 මගින් ලබා ගත හැකි අතර,2018.06.18දින දක්වා සතියේ වැඩ කරන දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා ලංසු ලේඛන පරීක්ෂා කර බැලිය හැකිය.

4. ආපසු ගෙවනු නොලබන රු. 5000.00 ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන් අනතුරුව 2018.06.18දින ප.ව. 3.00 දක්වා මුදල් අංශය වෙත ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන් හට ඉංග්‍රීසි බසින් සකස් කරන ලද සම්පූර්ණ ලංසු ලේඛන කට්ටලයක් මිලදී ගත හැක. (ගෙවීම් ක්‍රමය මුදලින් වේ.)

5. ලංසු 2018.06.19දින ප.ව. 2.00 ට හෝ ඊට පෙර ලැබෙන පරිදි මුදල් අංශය, 3 වන මහල කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව කොළඹ 05 වෙත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ ගෙනවිත් භාරදිය යුතු වේ.ප්‍රමාදවී ලැබෙන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. ලංසු භාර ගැනීම අවසන් වූ වහාම ලංසු විවෘත කරන අතර, ඒ සඳහා ලංසුකරුවන්ගේ බලයලත් නියෝජිතයන්ට සහභාගී විය හැක.

කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

නාරාහේන්පිට,

කොළඹ 05.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ජූනි 12 වෙනි අඟහරුවාදා, 05:47