මුල් පිටුව අප අමතන්න විමසීම් තොරතුරු
There are no translations available.

Title

Closing Date Details
  • ඕස්ට්‍රේලියානු ආධාර ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - 2020
    (Details of the Scholarship)
10.03.2020 alt
  • 2020 KOICA Scholarship Program for Master's Degree, Korea
28.02.2020 alt
  • Good Practices in Improving Labour Migration Management for Promoting Decent Work From 08th to 19th June 2020 - Thailand
13.03.2020 alt
  • Upcoming Trainings under the India Technical Economic Cooperation (ITEC) Scholarship Scheme of the Ministry of External Affairs, Government of India for the Months of December to March 2020
ASAP alt

Download Applications & Brochures

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020 මාර්තු 03 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:09