කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණය (දෙපාර්තමේන්තුමය) සහා වන Iහා II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2017   

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණය (දෙපාර්තමේන්තුමය) සඳහා වූ Iහා II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ (2013.03.07 දිනෙන් අනුමත නව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියට අනුව) 2017අගෝස්තු මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය මගින් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

මගේ අංකය :DL/E/16/ACL/EB    

ආයතන අංශය

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,

කොළඹ 05.

2017.05.31

 

සියළුම කම්කරු කොමසාරිස්වරුන්/නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස්වරුන්/

සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්වරුන් වෙත.

 

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණය (දෙපාර්තමේන්තුමය) සහා වන Iහා II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2017   

 

     කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණය (දෙපාර්තමේන්තුමය) සඳහා     වූ Iකාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණh, (2013.03.07 දිනෙන් අනුමත නව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියට අනුව) 2017අගෝස්තුමාසයේ දී ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය මගින් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

 

02.       මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති අයදුම්පත් කැදවීමේ නිවේදනය හා ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රයේ පිටපතක් මේ සමග අමුණා එවමි. (අයදුම්පත් කැදවීමේ නිවේදනය හා ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇත.)

 

03.       ඔබ අංශයේ/කලාපයේ සියලුම සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්වරුන් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන ලෙස දන්වමි.  ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත් හි අංක 08 ජේදයේ ඉල්ලුම්කරු ගේ ආසන්නතම අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2017.06.15 දින හෝ ඊට පෙර මා වෙත ඉදිරිපත් කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.

 

04.       මෙම පරීක්ෂණයට පළමුවරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින්ගෙන් හැර අනෙකුත් සියළුම අපේක්ෂකයින්ගෙන් පහත සදහන් පරිදි විභාග ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.

 

·         එක් විෂයයක් සඳහා රු:500/=

·         එක් විෂයයකට වැඩි විෂයයන් ගණනක් සඳහා රු: 1000/=

 

05.       විභාග ගාස්තු ගෙවීම

විභාග ගාස්තු, අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනයට පෙරඅධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය නමින් ලංකා බැංකුවේ ටොරින්ටන් ශාඛාවේ පවත්වාගෙන යනු ලබන අංක 2323278 දරණ ගිණුමට බැර කළ යුතුය. මුදල් ගෙවා ලබාගත් ලදුපත ඉල්ලුම්පත්‍රයේ අදාළ කොටසේ ඇලවිය යුතුය.      

 

 

 

ඒ. විමලවීර

කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් (වැ.බ.)

පිටපත්:

01. ලේකම්, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශය

02. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ශ්‍රී ලංකා  සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය

03. ලේකම්, කම්කරු කොමසාරිස්වරුන්ගේ සංගමය

 

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

 විධායක සේවා ගණය (දෙපාර්තමේන්තුමය) සහා වන Iහා II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2017

 

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණය (දෙපාර්තමේන්තුමය) සඳහා වන Iහා IIකාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ,  2017 අගෝස්තු මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය මගින් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත. නිලධාරීන් විසින් තම ශ්‍රේණියට අදාළ වන පරිදි මෙම පරීක්ෂණ සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

‍01.     විභාග පරිපාටිය

            1.1     Iවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය (III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා)

 

1.1.1    විභාගය පිළිබඳ විස්තර :

ප්‍රශ්න පත්‍රය

කාලය

මුළු ලකුණු

සමත් ලකුණු

(i) නීතිය

පැය 03 බැගින්

ප්‍රශ්න පත්‍ර 3 කි.

ලකුණු 100

40

(ii) පරිපාලනය

පැය 03

ලකුණු 100

40

(iii) (අ)  ආර්ථික විද්‍යාව

                      හා

       (ඇ)  සමාජ විද්‍යාව

පැය 03

ලකුණු 100

40

(iv) ඉංග්‍රීසි

පැය 03

ලකුණු 100

40

 

1.1.1        විභාගය සඳහා වන විෂය නිර්දේශය

ප්‍රශ්න පත්‍ර යේ නම

විෂය නිර්දේශය

( i) නීතිය

(ප්‍රශ්න පත්‍ර තුනකින්   සමන්විත වේ.)

Iවන ප්‍රශ්න පත්‍රය  : ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා නීතිය හා පරිපාලන නීතිය

‍i. ඓතිහාසික සංවර්ධනය ද ඇතුලුව ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ව්‍යුහය හා

   දෙවන ජනරජ ව්‍යවස්ථාව

ii.විධායකය, ජනරජයේ ජනාධිපති, අමාත්‍ය මණ්ඩලය හා අගමැති, මධ්‍යම   

    රජයේ දෙපාර්තමේන්තු හා රාජ්‍ය සේවය

iii. යුක්තිය පසිඳලීම

iv. පරිපාලනය සම්බන්ධ අධිකරණ ජාලය

 v.රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය උදෙසා මාර්ගෝපදේශ ප්‍රතිපත්ති සහ මූලික යුතුකම්

vi. අභිනියෝජන ව්‍යවස්ථා

vii.රජයේ හා රාජ්‍ය අධිකාරීන් හි වගකීම්

viii. මූලික අයිතිවාසියකම්

 

IIවන ප්‍රශ්න පත්‍රය : ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ක්‍රම

i.ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ඉතිහාසය

ii.අධිකරණ සංවිධානය

iii.ශ්‍රී ලංකාවේ උසාවි ආඥා පනත (6 වන පරිච්ඡේදය)

iv.1971 අංක 44 දරණ යුක්තිය පසිඳලීමේ පනත

 

III වන ප්‍රශ්න පත්‍රය : අපරාධ නීතිය හා සාක්ෂ්‍ය නීතිය

i.                    දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය

ii.                  සාක්ෂ්‍ය ආඥා පනත

 

සටහන: අපේක්ෂකයෙකු සෑම ප්‍රශ්න පත්‍රයකටම 35% ක ලකුණු ප්‍රතිශතයක් හා මුළු ලකුණුවලින් 40% ක සාමාන්‍යයක් ලබාගත යුතුය.

(i) පරිපාලනය

i.කාර්යාල හා කේෂ්ත්‍ර කටයුතු සංවිධානය කිරීම හා සංවිධාන ක්‍රම

ii.ආයතන සංග්‍රහයේ පහත දැක්වෙන පරිච්ඡේද

  I, II, III, V, VI, VII, IX, XI, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XLVIIහා XLVIII

සටහන අපේක්ෂකයෙකු 40% ක ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත යුතුය.

(iii) (අ) ආර්ථික

විද්‍යාව

 

 

 

 

(ආ)  සමාජ විද්‍යාව

 

i.වටිනාකම, නිෂ්පාදනය හා බෙදා හැරීමේ න්‍යායන් පිළිබද විශේෂ       අවධානයක් සහිතව ආර්ථික විද්‍යාවේ මූලධර්ම

ii.මුදල්, මුල්‍ය කටයුතු හා මුදල් න්‍යාය

iii.ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ව්‍යුහය

 

 i.  සමාජ ව්‍යුහය, සංවිධානය හා කාර්යයන්

ii.මානව සම්බන්ධතා හා කණ්ඩායම්

iii.බන්ධුත්වය, විවාහය හා පවුල

iv.ග්‍රාමීය හා නාගරික සමාජ

v.සමාජ ස්ථරායනය හා විභේදනය

vi.සමාජයීය පාලනය

vii.සංස්කෘතිය, ආගම, සදාචාරය හා හර පද්ධතීන්

සටහන: අපේක්ෂකයෙකු 40% ක ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත යුතුය.

(iv)  ඉංග්‍රීසි

(i)           Listening and speaking skills

v  General Greeting introductions

v  Giving and Getting information

v  Advising, Suggesting and expressing opinions

v  Describing Events and Situations

v  Telephone Skills

v  Interviewing Skills

v  Meeting

v  Listening and Note Taking Skills

(ii)         English Grammar

v  Tense and Number

v  Sentences

(Simple/Compound/Complex/Compound Compels)

v  Relative Clauses

v  Reported Speech

v  Adjectives and adverbs

v  Determiners

v  Prepositions

(iii)       Writing Skills

v  Internal modes of  Communication

v  Formal Correspondence Skills

v  Writing Descriptions/Explanations

v  Summary Writing Skills

v  Report Writing Skills

v  Meeting Minutes/Agendas/Invitations

v  Comprehension

(iv)        Reading Skills

v  Reading and understanding the specific and general meaning

of a printing text;

v  Reading and Interpretation (Verbal/Writing)

v  Understanding the cohesions and coherence of a passage

 

02      අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම :

මෙම පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂකයින් මෙම නිවේදනයේ අවසානයේ ඇති ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රයට අනුකුලව A4  කඩදාසියක දෙපැත්තම භාවිතා කරමින් අංක 01 සිට 05 දක්වා ඡේද එක් පිටුවකටත්, ඉතිරි කොටස අනෙක් පිටුවටත් වන සේ සකසා ගත් අයදුම්පත් අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2017 ජුනි මස 15 දින හෝ ඊට ප්‍රථම කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත ලැබෙන සේ එවිය යුතුය.  අයදුම්පත් බහාලන කවරයේ වම්පස උඩ කෙළවරේ විධායක සේවා ගණය (දෙපාර්තමේන්තුමය) සහා වන Iහා II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2017 අගෝස්තු යනුවන් සඳහන් කළ යුතුය.  එදිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

 

03.     විභාග ගාස්තු :

මෙම පරීක්ෂණයට පළමු වරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින් ගෙන් හැර අනෙකුත් සියලුම අපේක්ෂකයින් ගෙන් පහත සඳහන් පරිදි විභාග ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.

·         එක් විෂයයක් සඳහා රුපියල්  500/=

·         එක් විෂයයට වැඩි විෂයයන් ගණනක් සඳහා රුපියල් 1000/=

 

04. විභාග ගාස්තු ගෙවීම :

 

     අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනට පෙර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය නමින් ලංකා බැංකුවේ ටොරින්ටන් ශාඛාවේ පවත්වාගෙන යනු ලබන අංක 2323278 දරණ ගිණුමට බැර කළ යුතුය. මුදල් ගෙවා ලබාගත් ලදුපත ඉල්ලුම්පත්‍රයේ අදාළ කොටසේ ඇලවිය යුතුය.(මෙම ලදුපතේ ඡායා පිටපතක් අපේක්ෂකයා ළඟතබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.)

         

 

05.     විභාගයට පෙනී සිටීමට සුදුසුකම් :

මෙම නිවේදනය සැලකිල්ලෙන් කියවා ඉල්ලා ඇති සියලුම තොරතුරු සම්පූර්ණ කර, අයදුම්පත් නියමිත දිනට හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. මෙම නිවේදනයේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල නොවන අයදුම්පත් වෙතොත් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවනු ඇත. 

 

06.     විභාගයට ඇතුළත් කර ගැනීම හා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම:   

 

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති සුදුසුකම් සපුරා තිබෙන සියලුම අයදුම්කරුවන් වෙත ප්‍රවේශ පත්‍ර හා කාලසටහන් ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය විසින් නිකුත් කරනු ලැබේ. 

 

07.       විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා පැමිණීම වෙනුවෙන් ගමන් වියදම්, සංයුක්ත දීමනා කිසිවක් ගෙවනු නොලැබේ.

 

ඒ. විමලවීර

කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් (වැ.බ)

 

දිනය: 2017.05.31

ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය

 

කාර්යාලයීය ප්‍රයෝජනය සඳහා

විධායක සේවා ගණය (දෙපාර්තමේන්තුමය) සහා වන Iහා II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2017 ..................

 

01.       1.1       අයදුම්කරුගේ මුලකරු සමග නම : (ඉංග්‍රීසියෙන්) ..........................................................

            ..............................................................................................................................................

1.2       සම්පූර්ණ  නම : (ඉංග්‍රීසියෙන්)......................................................................................

            ..............................................................................................................................................

            1.3       අයදුම්කරුගේ මුලකරු සමග නම : (සිංහලෙන්) ...........................................................

            ..............................................................................................................................................

1.4       සම්පූර්ණ  නම : (සිංහලෙන්) .......................................................................................

            ..............................................................................................................................................

02.       2.1       තනතුර : .....................................................................................................................

03        3.1       ප්‍රවේශ පත්‍ර එවිය යුතු ලිපිනය : (ඉංග්‍රීසියෙන්).................................................................

            ...............................................................................................................................................

3.2       ප්‍රවේශ පත්‍ර එවිය යුතු ලිපිනය : (සිංහලෙන්)..................................................................

            ..............................................................................................................................................

     3.3       රාජකාරී ස්ථානය හා එහි ලිපිනය : (ඉංග්‍රීසියෙන්) ..........................................................

            ...............................................................................................................................................

     3.4       රාජකාරී ස්ථානය හා එහි ලිපිනය : (සිංහලෙන්)...........................................................

            ...............................................................................................................................................

     3.5       දුරකථන අංක :      රාජකාරී :                                            ‍පුද්ගලික :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.       4.1       ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.2       උපන් දිනය :

 


     4.3       ස්ත්‍රී  පුරුෂ භාවය

 


05.   5.1   විභාගයට පෙනී සිටින භාෂා මාධ්‍යය :

     5.2   පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන විභාගය :

5.3       පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන විෂයය/විෂයයන් :          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.       6.1       ඔබ මෙම පරීක්ෂණයට  ඉල්ලුම් කරනුයේ පළමු වරට ද?             

6.2       ඉහත 6.1 ට පිළිතුර “නැත”  නම් නිවේදනයේ 03 ඡේදයට අනුව විභාග ගාස්තු ගෙවන ලද බැංකු ශාඛාවේ නම : ...................................................................................................

6.3       මුදල් ගෙවන ලද කුවිතාන්සියේ අංකය හා දිනය : .........................................................

            ....................................................................................................................................

 

     (මුදල් ගෙවන ලද කුවිතාන්සිය නොගැලවෙන සේ එක් කෙළවරකින් මෙහි අලවන්න.  එහි ඡායා පිටපතක් ඔබ ලග තබා ගන්න.)

 

07.       අයදුම්කරුගේ ප්‍රකාශය :

(අ)       මෙම අයදුම්පත්‍රයෙහි මා විසින් සපයා ඇති තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බව සහතික කරමි.

(ආ)  මෙම විභාගයට අදාළ සියලුම කොන්දේසි පිළිපැදීමට මම එකඟවෙමි.

 

 

දිනය :                                   අයදුම්කරුගේ/කාරියගේ අත්සන

 

08      කාර්යාල/අංශ ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය :

 මෙම අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන ඉහත අත්සන යෙදූ නිලධාරියා/නිලධාරිනිය මෙම කාර්යාලයේ/අංශයේ සේවය කරන බව සහතික කරන අතර, අයදුම්පත නිර්දේශ කර ඉදිරිපත් කරමි.

 

 

දිනය :                                  කාර්යාල/අංශ ප්‍රධානියාගේ අත්සන

                                           නිල මුද්‍රාව

 

 

09      දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ සහතිකය :

          (i) ඉහත සපයා ඇති විස්තර පරීක්ෂා කර බැලූ බවත්, ඒවා නිවැරදි බවත්,

(ii) අපේක්ෂකයා/අපේක්ෂිකාව මෙම විභාගයට පෙනී සිටීමට සුදුසු බවත් සහතික කරමි.

 

 

 

දිනය :2017.                         දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ අත්සන

                                      නිල මුද්‍රාව

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 ජූලි 26 වෙනි බදාදා, 05:45