කම්කරු  නිලධාරීන් සඳහා වන 1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2017 ජුනි

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කේෂ්ත්‍රගත කාර්යාලගත ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණය සඳහා 2013.09.26 දිනෙන් අනුමත බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය අනුව, කම්කරු නිලධාරී තනතුරේ  IIවන ශ්‍රේණියට බඳවාගෙන වසර 3 ක් ගතවීමට පෙර Iවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් විය යුතු අතර, 1 වන ශ්‍රේණියට උසස්  වී වසර 5 ක් ගතවීමට පෙර IIවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය.

                  මගේ අංකය : DL/E/07/01/2016

                  ආයතන අංශය

                  කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

                 කොළඹ 05

                 2017.05.12

 

සියළුම කම්කරු කොමසාරිස්වරුන්/නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස්වරුන්/ සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්වරුන්/ දිස්ත්‍රික් කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිනේරුවරුන්/ජ්‍යෙෂ්ඨ කම්කරු නිලධාරීන්,

කම්කරු  නිලධාරීන් සහා වන 1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2017 ජුනි

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කේෂ්ත්‍රගත කාර්යාලගත ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණය සඳහා 2013.09.26 දිනෙන් අනුමත බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය අනුව, කම්කරු නිලධාරී තනතුරේ  IIවන ශ්‍රේණියට බඳවාගෙන වසර 3 ක් ගතවීමට පෙර Iවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් විය යුතු අතර, 1 වන ශ්‍රේණියට උසස්  වී වසර 5 ක් ගතවීමට පෙර IIවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය.

02.ඒ අනුව කම්කරු නිලධාරීන් සඳහා වන 2017 වසරට අදාළව පැවැත්විය යුතු 1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2017 ජුනිමාසයේ දීජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය මගින් පැවැත්වීමට ud විසින් සැලසුම් කර ඇත.

03.මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය හා ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රයේ පිටපතක් මේ සමඟ අමුණා එවමි.

04.ඔබ අංශයේ/කලාපයේ සියලුම කම්කරු නි,ධාරීන්ව මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන ලෙස දන්වමි. ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත් හි අංක 08 ජේදයේ ඉල්ලුම්කරු ගේ ආසන්නතම අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2017.05.24  දින හෝ ඊට පෙර මා වෙත ඉදිරිපත් කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.

05.මෙම පරීක්ෂණයට පළමුවරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින් ගෙන් හැර අනෙකුත් සියළුම අපේක්ෂකයින්ගෙන් පහත සදහන් පරිදි විභාග ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.

 

·         එක් විෂයයක් සඳහා රු:300/=

·         එක් විෂයයකට වැඩි විෂයයන් ගණනක් සඳහා රු: 500/=

06.විභාග ගාස්තු ගෙවීම

විභාග ගාස්තු, අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනයට පෙර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය නමින් ලංකා බැංකුවේ, පැලවත්ත ශාඛාවේ පවත්වාගෙන යනු ලබන අංක 0071451995  දරKගිණුමට බැර කළ යුතුය.  මුදල් ගෙවා  ලබාගත් ලදුපත ඉල්ලුම්පත්‍රයේ අදාළ ස්ථානයේ නොගැලවෙන සේ ඇලවිය යුතුය.

 

 

 

අත්.කළේ: ආර්.පී.ඒ. විමලවීර                                                                                                         ජී.ඩී.ඩබ්.ජයවර්ධන                               කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්                                                                                            කම්කරු කොමසාරිස් (පාලන)                                                                      

           

පිටපත්: 01. ලේකම්, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශය

            02.  අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය

            03.  ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

            04.  ලේකම්, rdcH fiajd කම්කරු නිලධාරී සංගමය - ඔබ සංගමයේ නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම සදහා

 

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

කම්කරු නිලධාරීන් සඳහා වන 1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය

2017 ජුනි

 

කම්කරු නිලධාරීන් සඳහා වනIවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් 2017ජුනි මාසයේ දී ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය  මගින් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

 

01                විභාග පරිපාටිය

විෂයයන්

විෂය නිර්දේශය

කාලය

 ( 1 ) කම්කරු නීති

   

   Iවන ප්‍රශ්න පත්‍රය

1) 1958 අංක 15 දරන සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් පනත

2)1983 අංක 12 දරණ පාරිතෝෂික ගෙවීම් පනත

3)1971 අංක 45 දරණ සේවකයින්ගේ සේවය අවසන් කිරීමේ පනත

4)1950 අංක 43 දරණ කාර්මික ආරවුල් පනත

 

 

 

පැය 03

 

II  වන ප්‍රශ්න පත්‍රය

ඉහත  සඳහන් නොවන අනෙකුත් සියලුම කම්කරු නීති සහ අණපනත් ආශ්‍රයෙන්

 

 

පැය 03

(2) රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති, ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන හා මුදල් රෙගුලාසි

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති, ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන

ආයතන සංග්‍රහයේ i, ii, iii, iv, vii, viii, xii, xiii, xiv, xix, xxiv, xLvii,   සහ xLviii පරිච්ඡේද ආශ්‍රයෙන් හා 2009.02.20 දිනැති ගැසට් පත්‍රයේ  පළ කරන ලද රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති 1 වැනි කාණ්ඩය ආශ්‍රයෙන්

 

මුදල් රෙගුලාසි

 

ගණන්දීමේ නිලධාරී - මු.රෙ. 124, 125, 127, 128 සහ 135

රාජ්‍ය මුදල් ලැබීම් -  මු.රෙ. ivපරිච්ඡේදය

ආණ්ඩුවේ මුදල්යනාදියේ ආරක්ෂාව -  මු.රෙ. viපරිච්ඡේදය

 

 

 

 

පැය 03

    

*එක් විෂයයකට අවම ලකුණු 40%ක් ලබාගත් විෂයයන් සමත් ලෙස සැලකේ.

 

02.     අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම :

 

මෙම පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂයින් මෙම නිවේදනය අවසානයේ ඇති ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රයට අනුකුලව A4 කඩදාසියක දෙපැත්තම පාවිච්චි කරමින් අංක 01 සිට 05 දක්වා ඡේද එක් පිටුවකටත්, ඉතිරි කොටස අනෙක් පිටුවටත් වන සේ සකසා ගත් අයදුම්පත් අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2017.05.24 දින හෝ ඊට ප්‍රථම කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත ලැබෙන සේ එවිය යුතුය.  අයදුම්පත් බහාලන කවරයේ වම්පස උඩ කෙළවරේ කම්කරු නිලධාරී තනතුර සහා වන I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2017 ජුනියනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය.  එදිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

 

03.     විභාග ගාස්තු :

මෙම පරීක්ෂණයට පළමුවරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින්ගෙන් හැර අනෙකුත් සියලුම අපේක්ෂකයින්ගෙන් පහත සඳහන් පරිදි විභාග ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.

·         එක් විෂයයක් සඳහා රුපියල්  300/=

·         එක් විෂයයට වැඩි විෂයයන් ගණනක් සඳහා රුපියල් 500/=

 

 

04.     විභාග ගාස්තු ගෙවීම :

විභාග ගාස්තු අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනයට පෙර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය නමින් ලංකා බැංකුවේ, පැලවත්ත ශාඛාවේ පවත්වාගෙන යනු ලබන අංක 0071451995   දරණ ගිණුමට බැර කළ යුතුය. මුදල් ගෙවා ලබාගත් ලදුපත ඉල්ලුම් පත්‍රයේ අදාළ කොටසේ ඇලවිය යුතුය.  (මෙම ලදුපතේ ඡායා පිටපතක් අපේක්ෂකයා ළඟතබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.)

 

05.     විභාගයට පෙනී සිටීමට සුදුසුකම් :

මෙම නිවේදනය සැලකිල්ලෙන් කියවා ඉල්ලා ඇති සියලුම තොරතුරු සම්පූර්ණ කර, අයදුම්පත් නියමිත දිනට   හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. මෙම නිවේදනයේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල නොවන අයදුම්පත් වෙතොත් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවනු ඇත. 

 

06.     විභාගයට ඇතුළත් කර ගැනීම හා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම :

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති සුදුසුකම් සපුරා තිබෙන සියලුම අයදුම්කරුවන් වෙත ප්‍රවේශ පත්‍ර හා කාලසටහන් ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන  ආයතනය විසින් නිකුත් කරනු ලැබේ. 

 

07.       විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා පැමිණීම වෙනුවෙන් ගමන් වියදම්, සංයුක්ත දීමනා හෝ උපවේශන දීමනා කිසිවක් ගෙවනු නොලැබේ.

 

 

 

අත්.කළේ: ආර්.පී.ඒ. විමලවීර                                                                                 ජී.ඩී.ඩබ්.ජයවර්ධන                                 කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්                                                                    කම්කරු කොමසාරිස් (පාලන)                                                                               

 

දිනය:  2017.05.12

 

 

ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය

 

කාර්යාලයීය ප්‍රයෝජනය සඳහා

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

කම්කරු නිලධාරීන් සඳහා පැවැත්වෙන 1 වන  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය

2017 ජුනි

 

01.       1.1       අයදුම්කරුගේ මුලකරු සමග නම : (සිංහලෙන්) .......................................................................

                        ..............................................................................................................................................

            1.2       අයදුම්කරුගේ මුලකරු සමග නම : (ඉංග්‍රීසියෙන්) ....................................................................

                        ..............................................................................................................................................

1.3       සම්පූර්ණ  නම : (සිංහලෙන්) ..................................................................................................

                        ..............................................................................................................................................

1.4       සම්පූර්ණ  නම : (ඉංග්‍රීසියෙන්) ................................................................................................

                        ..............................................................................................................................................

02.       2.1       තනතුර : ...............................................................................................................................

03        3.1       ප්‍රවේශ පත්‍රඑවිය යුතු ලිපිනය : (සිංහලෙන්) ............................................................................

                        .............................................................................................................................................

3.2       ප්‍රවේශ පත්‍ර එවිය යුතු ලිපිනය : (ඉංග්‍රීසියෙන්) ...........................................................................

                        ..............................................................................................................................................

     3.3       රාජකාරී ස්ථානය හා එහි ලිපිනය : ..........................................................................................

                        .............................................................................................................................................

     3.4       දුරකථන අංක :      රාජකාරී :                                ‍   පුද්ගලික :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box:  Text Box:  04.       4.1       ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.2       උපන් දිනය :   

 

 
 

 


     4.3       ස්ත්‍රී  පුරුෂ භාවය :

 

 
 

 


05.   5.1   විභාගයට පෙනී සිටින භාෂා මාධ්‍යය :

      5.2     පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන විෂයය/විෂයයන් :    

            

01

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පරිපාටික රීති, ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන  හා මුදල් රෙගුලාසි

 

02

කම්කරු නීති

 

(පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන විෂයය ඉදිරියේ  √ ලකුණ යොදන්න.)

 

 

-02-

 

06.       6.1       ඔබ මෙම පරීක්ෂණයට  ඉල්ලුම් කරනුයේ පළමු වරට ද?            

6.2       ඉහත 6.1 ට පිළිතුර “නැත”  නම් නිවේදනhඅනුව විභාග ගාස්තු ගෙවන ලද බැංකු ශාඛාවේ නම : .................................................................................................................................

6.3       මුදල් ගෙවන ලද කුවිතාන්සියේ අංකය හා දිනය : ....................................................................

            ...............................................................................................................................................

 

    

     (මුදල් ගෙවන ලද කුවිතාන්සිය නොගැලවෙන සේ එක් කෙළවරකින් මෙහි අලවන්න.  එහි ඡායා පිටපතක් ඔබ ලග තබා ගන්න.)

 

07.       අයදුම්කරුගේ ප්‍රකාශය :

(අ)        මෙම අයදුම්පත්‍ර යෙහි මා විසින් සපයා ඇති තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බව සහතික කරමි. '

(ආ)   මෙම විභාගයට අදාළ සියලුම කොන්දේසි පිළිපැදීමට මම එකඟවෙමි.

 

දිනය :                                 අයදුම්කරුගේ අත්සන

 

08.     කාර්යාල/අංශ ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය :

 මෙම අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන ඉහත අත්සන යෙදූ නිලධාරියා/ නිලධාරිනිය මෙම කාර්යාලයේ/ අංශයේ සේවය කරන බව සහතික කරන අතර, අයදුම්පත නිර්දේශ කර ඉදිරිපත් කරමි.

 

 

දිනය :                                                                                                                 කාර්යාල/අංශ ප්‍රධානියාගේ අත්සන

                                                                                                                                             නිල මුද්‍රාව

                   

 

 

09.     දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ සහතිකය

 

(i)ඉහත සපයා ඇති විස්තර පරීක්ෂා කර බැලූ බවත්, ඒවා නිවැරදි බවත්,

(ii) අපේක්ෂකයා/ අපේක්ෂිකාව මෙම විභාගයට පෙනී සිටීමට සුදුසු බවත් සහතික කරමි.

 

 

දිනය:2017.05.                                                                        දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ අත්සන

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 මැයි 17 වෙනි බදාදා, 06:57