2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතෙහි 23(1) වගන්තිය යටතේ පත් කළ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුරු නිලධරයන්ගේ සහ නම් කළ නිලධරයාගේ සම්බන්ධ වීමේ විස්තර එකී පනතෙහි 26(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව මෙහි දැක්වේ.

සටහන:  කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පැමිණිලි වලට අදාලව එම පරීක්ෂණයන්හි තත්ත්වය සහ ගනු ලැබූ පියවර පිලිබඳ තොරතුරු එම පරීක්ෂණයන්ට අදාල පාර්ශවයන් වෙත සෘජුවම ලබා ගත හැකි වේ. එම තොරතුරු ඉල්ලීම්, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිලිබඳ කොමිෂන් සභා පනත යටතේ ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. තවද මෙම පරීක්ෂණයන්ට අදාල කරුණු සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන තිබේ නම්, එම ඉල්ලීම අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර අධිකරණයේ අවසරය මත පමණක් අදාල පාර්ශවයන් වෙත වුවද තොරතුරු ලබා දීමට සිදුවේ.
කෙසේවුවද, යම් පැමිණිල්ලකට අදාල නොවන බාහිර පාර්ශවයන් විසින් එම පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් හෝ එයට අදාල පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු විමසීමක් සිදුකරන්නේ නම් එහිදී එම කරුණ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන තිබේනම්  හෝ ඉදිරියේදී අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට ඉඩකඩක් තිබේනම් එහිදී ඉල්ලුම් කරන පාර්ශවය වෙත එම තොරතුරු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අදාල කරුණු පිලිබඳ සලකා බලා මේ සම්බන්ධයෙන් ලබා දිය හැකි තොරතුරු පමණක් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.
කම්කරු නීති සම්බන්ධ සියලුම අණපනත්, නියෝග, ආකෘති පත්‍ර සහ උපදෙස්මාලා දැනටමත් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තු වෙබ්අඩවියේ පළකර ඇති බැවින් එම ලේඛන ලබා ගැනීම සඳහා හෝ එම අණපනත්, නියෝග, ආකෘති පත්‍ර සහ උපදෙස්මාලා පිලිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා හෝ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිලිබඳ පනත යටතේ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය නොවන අතර එම තොරතුරු සෘජුවම වෙබ්අඩවිය මඟින් ලබා ගත හැකිවේ. තවද මෙම කරුණු පිලිබඳ යම්කිසි පැහැදිලිකිරීමක් අවශ්‍ය වන්නේ පදිංචි ප්‍රදේශයට ආසන්නතම කම්කරු කාර්යාලය මඟින් ලබාගත හැකිවේ. සියලුම කම්කරු කාර්යාලයන්හි දුරකථන අංක වෙබ්අඩවියේ පල කර ඇත. (ජනමාධ්‍ය වෙත තොරතුරු ලබා දීම මෙයට ඇතුලත් නොවේ.)
 

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත

2017.02.03 දින ප්‍රසිද්ධ කරන ලද නියෝග

තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය (අනිවාර්ය නොවේ)

අභියාචනා අයදුම් පත්‍රය (අනිවාර්ය නොවේ)


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2021 මැයි 21 වෙනි සිකුරාදා, 05:29