කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශය කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විදුලි කාර්මික III ශ්‍රේණියේ තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම 2017

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශයට අයත්කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පවත්නා විදුලි කාර්මිකIII ශ්‍රේණියේ තනතුරු එකක (01)පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. ‍

01.         පත්කිරීම:

කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් අනුමත කරනු ලබන පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින් මෙම නිවේදනයේ දක්වා ඇති සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති අයදුම්කරුවන් වෘත්තීය පරීක්ෂණයකට හා ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට භාජනය කර එහි ප්‍රතිඵල අනුව සුදුසුකම් සපුරා ඇති අපේක්ෂකයන්ගෙන් කුසලතා අනුපිළිවෙල මත පවතින පුරප්පාඩුව සඳහා පත්කරනු ඇත.

 

02.         සුදුසුකම් :

2.1       අධ්‍යාපන සුදුසුකම් :

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී දෙවරකට නොවැඩි වාර ගණනකදී යටත් පිරිසෙයින් සම්මාන දෙකක් සහිතව විෂයයන් හයක් සමත් වී තිබීම.

 

2.2       වෘත්තීය සුදුසුකම් :

විදුලි කාර්මික ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ)2 හෝ 3 මට්ටමට නොඅඩු පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කර තිබීම.

 

2.3       පළපුරුද්ද :                                                                                              

අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ වසරක පළපුරුද්දක් ලබා තිබිය යුතුය. පළපුරුද්ද සහතික මගින් සනාථ කළ යුතුය.

 

            2.4       වෙනත් සුදුසුකම්:

                                

I           අයදුම්කරු ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු විය යුතුය.

II          විශිෂ්ට චරිතයකින් යුක්ත විය යුතුය.

III        තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ යුතු බවට අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනයේ සඳහන් කරන දිනට එම සුදුසුකම් සෑම ආකාරයකින්ම සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය.

 

03.         වයස් සීමාව :

 

අයදුම්කරුවන්, අයදුම්පත් කැඳවන අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 18 ට නොඅඩු අවුරුදු 45 ට නොවැඩි විය යුතුය. දැනටමත් රාජ්‍ය සේවයේ යෙදී සිටින ස්ථීර හා විශ්‍රාම වැටුප් සහිත පත්වීම්ලාභීන් සඳහා උපරිම වයස් සීමාවක් බලපානු නොලැබේ.

 

04.         සේවයේ නියුක්ත කරවීමේ කොන්දේසි හා සේවා කොන්දේසි :

 

4.1       මෙම තනතුර ස්ථීරය. තනතුරට හිමි විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය පිළිබඳ රජය විසින් ඉදිරියේදී ගනු ලබන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයන්ට නිලධාරීන් යටත් විය යුතුවේ.

4.2       මෙම පත්වීම අවුරුදු තුනක (03) පරිවාස කාලයකට යටත් වේ.

4.3       III ශ්‍රේණියට බඳවා ගෙන වසර තුන (03) ක්ගත වීමට පෙර Iවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම

            සමත් විය යුතුය.

 

4.4       රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 01/2014 අනුව හා ඊට අනුෂංගික චක්‍ර‍ලේඛ අනුව තනතුරට බැඳී වසර 05ක් ඇතුලත සේවයට බැඳුනු භාෂා මාධ්‍යයට අතිරේක වශයෙන් අනෙක් රාජ්‍ය භාෂාව පිළිබඳ අදාළ ප්‍රවීණතාව ලබා ගත යුතු අතර රාජ්‍ය භාෂාවක් නොවන භාෂා මාධ්‍යයකින් සේවයට බැඳුනු නිලධාරීන් විසින් පරිවාස කාලය තුළ නියමිත රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවය ලබා ගත යුතුය.

 

4.5       රාජ්‍ය සේවයේ පත්වීම් පාලනය කෙරෙන පොදු කොන්දේසි  වලට ද, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය පටිපාටික රීති, මුදල් රෙගුලාසි, ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන වලට සහ ඒවායේ සිදු කෙරෙන සංශෝධන වලට ද, දෙපාර්තමේන්තුගත අනෙකුත් නියෝග වලට ද 2013.04.18 වැනි දින රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද බඳවා ගැනීම් පරිපාටියේ පනවා ඇති නියමයන් හා කොන්දේසි වලට ද එම බඳවා ගැනීම් පටිපාටියට මින් මතු කෙරෙන සංශෝධන වලට ද යටත්ව තෝරා ගනු ලබන අපේක්ෂකයන් විදුලි කාර්මිකIII ශ්‍රේණියේ තනතුරට පත් කරනු ලැබේ.

 

4.6       සෑම අපේක්ෂකයෙකුම ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක සේවය කිරීමටත්, තනතුරේ රාජකාරී ඉටු කිරීමටත් ප්‍රමාණවත් ශාරීරික යෝග්‍යතාවයකින් යුක්ත විය යුතුය.

 

05.         වැටුප් පරිමාණය :

මෙම තනතුරට රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 අනුව PL 02- 2016අනුව 25,250- 10x270- 10x300- 10x330- 12x350- 38,450/=මාසික වැටුප් පරිමාණයක් හිමිය. (2016.02.25 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 අනුව PL 02-2016 වැටුප් කාණ්ඩය-එම චක්‍රලේඛයේ IIවන උප ලේඛනයේ සඳහන් පරිදි ගෙවීම් සිදු කරනු ලැබේ.)

 

06.         බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමය :

 

මෙම විවෘත බඳවා ගැනීම වෘත්තීය පරීක්ෂණයකින් හා ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් සමන්විතය. මූලික සුදුසුකම් සපුරන අයදුම්කරුවන් වෘත්තීය පරීක්ෂණයකට කැඳවනු ලබන අතර වෘත්තීය පරීක්ෂණය සමත් අයදුම්කරුවන් ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලැබේ. අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට භාජනය වීමට කැමති භාෂා මාධ්‍යය පැහැදිලිව අයදුම්පතෙහි සඳහන් කල යුතු අතර සම්මුඛ පරීක්ෂණය එම භාෂා මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වේ.

 

      I    වෘත්තීය පරීක්ෂණය

       

විෂය නිර්දේශය

උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය

100

 

 

සමත් ලකුණු ප්‍රමාණය

40%

·        විදුලි රැහැන්වල ධාරිතාව පිළිබඳ සම්මත අගයන්

 

 

 

·        විදුලි පරිපථ සම්බන්ධ කිරීමේදී සම්මත මිනුම් නිර්ණය කිරීම

 

 

 

·        විදුලි පරිපථයට විදුලි බල්බ, විදුලි පංකා සම්බන්ධ කර ඒ සියලුම උපාංග ප්‍රධාන වහරුවට සහ අදාල උපකරණ වලට සම්බන්ධ කිරීම සහ එහි ධාරිතාවයන් නිර්ණය කිරීම

 

 

 

·        විදුලි කෙවෙනිවල ධාරිතාවයට සරිලන පරිදි විදුලි රැහැන්වල ධාරිතාව නිර්ණය කිරීම

 

 

·        වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර වල ධාරිතාවයට සරිලන විදුලි රැහැන්වල ධාරිතාව නිර්ණය කිරීම හා සම්බන්ධතාවය සකස් කිරීම

 

 

 

·        විදුලි පද්ධති වල ඇති වන දෝෂ හඳුනා ගැනීමේ ආකාරය සහ දෝෂ ඉවත් කිරීමේ කාර්යය සම්බන්ධව කටයුතු කරන ආකාරය

 

 

 

·        විදුලි පද්ධතියේ භූගත කිරීම් වල සම්බන්ධතාවය සකස් කරන ආකාරය සහ දෝෂයක් ඇති වූ විට ඒවා පරීක්ෂා කරන ආකාරය සහ දෝෂ ඉවත් කිරීමට අදාල කටයුතු කරන ආකාරය

 

 

 

 

    II    ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය

     

     

 

පරීක්ෂාකර ලකුණු ලබා දෙනු  ලබන ශීර්ෂ

 

ලකුණු

(i)

අතිරේක අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

 

25

(ii)

අතිරේක වෘත්තීය සුදුසුකම්

 

30

(iii)

අතිරේක පළපුරුද්ද

 

40

(iv)

සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී දක්වන ලද කුසලතාවය

 

05

 

එකතුව

 

100

 

 

සටහන - තනතුරට ලබා ඇති පළපුරුද්ද, අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් පිළිගත හැකි සහතික මගින් සනාථ කළ යුතුය. එම සුදුසුකම් අයදුම්පත් කැඳවන අවසාන දිනට වලංගු විය යුතුය.

 

07.         අපේක්ෂකයන්ගේ අනන්‍යතාවය :

 

7.1       සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලබන්නේ වෘත්තීය පරීක්ෂණය සමත් අපේක්ෂකයන් පමණි.

7.2                   සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී සියලුම සහතික වල මුල් පිටපත් හා නිසි පරිදි සහතික කරන ලද පිටපත් ඉදිරිපත් කල යුතුය.

 

7.3       අපේක්ෂකයින්ගේ අනන්‍යතාව සනාථ කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි වලින් එකක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කල යුතුය.

 

                                                             I.      පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරන ලද වලංගු ජාතික හැදුනුම්පත

 

                                                          II.      වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය

 

08.     අයදුම් කිරීමේ ක්‍රමය

 

8.1       අයදුම්පත්‍රය මෙම නිවේදනයට අමුණා ඇති ආදර්ශ ආකෘතියට අනුකූලව ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඊට අනුකූල නොවන හා නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර නොමැති අසම්පූර්ණ තත්ත්වයේ පවතින අයදුම්පත්‍ර කිසිදු දැනුම් දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. නිසි පරිදි අයදුම්

පත්‍ර සම්පූර්ණ නොකිරීමෙන් සිදුවන පාඩුව අයදුම්කරුවන් විසින් දරා ගත යුතුය. (අයදුම් පත්‍රයේ ඡායා පිටපතක් ළඟතබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය.)

 

8.2       ඉල්ලුම් පත්‍රය පිරවීමේදී ඉතා සැළකිලිමත්ව නිරවද්‍ය තොරතුරු සැපයිය යුතුය. සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේදී යම් අපේක්ෂකයෙකු නුසුදුසු බව අනාවරණය වුවහොත් ඕනෑම අවස්ථාවක ඔහුගේ අපේක්ෂකත්වය අවලංගු කළ හැකිය. අයදුම්කරුවකු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරක් ඕනෑම අවස්ථාවක අසත්‍ය බව පෙනී ගියහොත් ඔහු රජයේ සේවයෙන් පහ කිරීමට පිළිවන.

 

8.3       සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත 2017.03.20 නට හෝ එදිනට ප්‍රථම හෝ ලැබෙනු පිණිස කොළඹ 05, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ අතින් ගෙනවිත් භාර දිය යුතුය. අයදුම්පත බහා එවන කවරයේ වමත් පස ඉහළ කෙළවරේ " විදුලි කාර්මික III‍ ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - 2017" යන්න සඳහන් කළ යුතුය. නියමිත දිනට පසු ලැබෙන කිසිදු අයදුම්පත්‍රයක් භාර නොගන්නා අතර ඒ  පිළිබඳ කිසිම පැමිණිල්ලක් සලකා බලනු නොලැබේ.

 

09.       මෙම නිවේදනයේ සඳහන් සුදුසුකම් ඇති අය පමණක් ඉල්ලුම් කර ඇතැයි යන පූර්ව නිගමනය මත නියමිත දිනට හෝ එදිනට පෙර හෝ ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කර ඇති සියලු අයදුම්කරුවන් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලැබේ. එහෙත් එසේ කැඳවීම අයදුම්කරු මෙම තනතුර සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති බවට පිළිගැනීමක් ලෙස සලකනු නොලැබේ. අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවා, නිවේදනය අනුව සුදුසුකම් තිබේදැයි පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවේ දී අවශ්‍ය සුදුසුකම් නොමැති බව අනාවරණය වුවහොත් එම අයගේ අපේක්ෂකත්වය අවලංගු කරනු ලැබේ.

 

 

                                                                                             

                                                                     එම්.ඩී.සී. අමරතුංග

                                                                                                                                                                                       කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්,

2017. 02.22   දින

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,

නාරාහේන්පිට,

                                                                                                                                කොළඹ 05.                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                               

 

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විදුලි කාර්මික III‍ ශ්‍රේණියේ තනතුරට බඳවා ගැනීම - 2017

 

 

 

                                                                                                            කාර්යාලීය ප්‍රයෝජනය සඳහා

 

අයදුම්කරන භාෂා මාධ්‍යය

 

 

 

සිංහල - 2

දෙමළ - 3

(අදාල අංකය කොටුව තුළ ලියන්න)

 

01.       1.1       මුලකුරු අගට යොදා මුලකුරු සමඟ නම            :  ...................................................................

                                    (ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරින්) උදාහරණ :(SILVA. A.B.D.P.A)

            1.2       සම්පූර්ණ නම (ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරින්) :    ..................................................................

                                    ....................................................................................................................................

                        1.3       සම්පූර්ණ නම (සිංහලෙන්/ දෙමළෙන්)  :  ....................................................................

                                    ....................................................................................................................................

02.       2.1       ස්ථිර ලිපිනය (ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරින්)  :  ....................................................................

                                    ...................................................................................................................................

            2.2       ස්ථිර ලිපිනය (සිංහලෙන්/ දෙමළෙන්)   :  ....................................................................

                                    ..................................................................................................................................

2.3                 රාජකාරී ලිපිනය (ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරින්)  :  ..............................................................

 

..................................................................................................................................

 

03.       විවාහක/ අවිවාහක බව  :  (අවිවාහක - 1, විවාහක - 2)

 

 

          අදාල අංකය කොටුව තුළ ලියන්න.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.                   ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

05.       උපන්දිනය  :     වර්ෂය                 මාසය           දිනය   

    

 

 

 

 

 

 

06.       අයදුම්පත් කැඳවන අවසාන දිනට වයස  :අවු          මාස            දින      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.       දුරකථන අංකය                         :

 

 

08.       අධ්‍යාපන සුදුසුකම් :

            8.1       අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය පිළිබඳ විස්තර

            I.          පළමුවර ප්‍රතිඵල                                    :   වර්ෂය .............................    මාසය ......................

                                    විභාග අංකය                            :              .............................   

විෂය

ශ්‍රේණිය

විෂය                                             

 

ශ්‍රේණිය

 

1.

 

6.

 

2.

 

7.

 

3.

 

8.

 

4.

 

9.

 

5.

 

10.

 

 

            II.        දෙවනවර ප්‍රතිඵල                      :   වර්ෂය .............................    මාසය ......................

                                    විභාග අංකය                            :              .............................   

විෂය

ශ්‍රේණිය

විෂය                                             

 

ශ්‍රේණිය

 

1.

 

6.

 

2.

 

7.

 

3.

 

8.

 

4.

 

9.

 

5.

 

10.

 

 

09.       වෘත්තීය සුදුසුකම් :      

පාඨමාලාවේ  නම

 

කාල සීමාව

ආයතනය

 

 

 

 

 

 

 

 

10.       පළපුරුද්ද :

සේවය කළ ආයතනයේ නම

කාල සීමාව

 

 

 

 

 

 

 

11.       ඔබකිසියම් සාපරාධී ක්‍රියාවකට උසාවියකදී වැරදිකරුවෙකු වී ඇත් ද ?          ඔව්               නැත

            (අදාල කොටුවේ üලකුණ යොදන්න) (ඔව් නම් විස්තර සඳහන් කරන්න.)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                          

12.       අයදුම්කරුගේ සහතිකය :

            අ.         මෙම ඉල්ලුම්පත්‍රයේ මවිසින් සපයා ඇති තොරතුරු මා දන්නා තරමින් සත්‍ය හා නිවැරදි බව ගෞරවයෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිමි. මෙහි යම් කොටසක් සම්පූර්ණ නොකිරීමෙන් සහ/හෝ වැරදි ලෙස සම්පූර්ණ කිරීමෙන් සිදු විය හැකි අලාභය විඳ දරා ගැනීමට එකඟ වෙමි. තවද මෙහි සියලුම කොටස් නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර ඇති බවද ප්‍රකාශ කරමි.

            ආ.        මා විසින් කරන ලද මෙම ප්‍රකාශ අසත්‍ය යැයි ඔප්පු වුවහොත්, පත් කරනු ලැබීමට පෙර නුසුදුස්සකු වන බව සහ පත්වීම ලැබීමෙන් පසු සේවයෙන් පහ කරනු ලැබීමට යටත් වන බවද මම දනිමි.

            ඇ.        මෙහි සඳහන් කිසිදු තොරතුරක් පසුව වෙනස් නොකරමි.

 

 

දිනය    :  .....................................                                                                                                                            ....................................................

                                                                                                                                                                                        අයදුම්කරුගේ අත්සන