ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේනිලධාරින් සඳහා Iවන  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයට අදාළ දෙපාර්තමේන්තු/ ආයතන ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ ලිඛිත පරීක්ෂණය 2017 පෙබරවාරි

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ  නිලධාරීන් සඳහා වන Iවනකාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයට අදාළ දෙපාර්තමේන්තු/ආයතන ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ ලිඛිත පරීක්ෂණය 2017 පෙබරවාරි මස කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

 

මගේ අංකය : DL/E/07/01/2017

ආයතන අංශය

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

කොළඹ 05

2017.01.23

 

 කම්කරු කොමසාරිස්(කර්මාන්ත සුරක්ෂිතතා අංශය)/

 සියලුම දිස්ත්‍රික් කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිනේරුවරුන්

 

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේනිලධාරින් සඳහා Iවන  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයට අදාළ දෙපාර්තමේන්තු/ ආයතන ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ ලිඛිත පරීක්ෂණය

2017 පෙබරවාරි

 

            ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ  නිලධාරීන් සඳහා වන Iවනකාර්යක්ෂමතාකඩඉම්පරීක්ෂණයට අදාළදෙපාර්තමේන්තු/ආයතන ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ ලිඛිත පරීක්ෂණය 2017 පෙබරවාරි මස කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

 

02.       මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය හා ආදර්ශ අයදුම් පත්‍රයේ පිටපතක් මේ සමඟ අමුණා එවමි.

 

03.       ඔබ කාර්යාලයේ/ අංශයේ සියලුම ඉංජිනේරු නිලධාරින් මේ සම්බන්ධයෙන්  දැනුවත් කර, මේ සඳහා ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත් (අංක 08 ඡේදයේ ඔබගේ නිර්දේශ සහිතව )  2017.02.02දිනට පෙර මා වෙත ඉදිරිපත් කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.

 

04.   මෙම පරීක්ෂණයට පළමු වරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින් ගෙන් හැර අනෙකුත් සියලුම අපේක්ෂකයින් ගෙන් විභාග ගාස්තු ලෙස රු. 500/- ක මුදලක් අයකරනු ලැබේ.

 

05.         5.1    ප්‍රාදේශීය කාර්යාල/උප කාර්යාල වලට විභාග ගාස්තු ගෙවීමේදී:

අපේක්ෂකයා විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු පොදු 118 ආකෘති පත්‍රයේ විභාගයේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය පොදු තැන්පත් ලෙස සටහන් කර ගෙන එම මුදල් ලබාගැනීම වෙනුවෙන් රිසිට් පතක් (පොදු 172)  අපේක්ෂකයා වෙත නිකුත් කළ යුතුය.

              5.1.1  එසේ ලැබෙන සෑම ලැබීමක්ම සේ.අ.අ. නොවන ලැබීමක් ලෙස පොදු තැන්පත් ලෙජරයට ගෙන, විභාග ගාස්තු වල මුළු එකතුවට සමාන තනි චෙක්පතක් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් නමින් නිකුත් කළ යුතුය. රජයේ ආදායමට බැර කිරීමට එම චෙක්පත ඊට අදාළ විස්තර ආයතන අංශයටද පිටපතක් සහිතව ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී වෙත ලැබෙන සේ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත එවිය යුතුය.            

              5.2.    ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සරප් වෙත විභාග ගාස්තු ගෙවීමේදී:

අපේක්ෂකයා විසින් සම්පූර්ණ කළයුතු පොදු 118 ආකෘති  පත්‍රයේ විභාගයේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය2003/02/99/Cලෙස සටහන් කරවා ගෙන එම මුදල් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් රිසිට් පතක් (පොදු 172) අපේක්ෂකයා වෙත නිකුත් කෙරේ.

 

 

ජී.ඩී.ඩබ්. ජයවර්ධන                                                                                                                 අත්. කලේ: එම්.ඩී. චාන්දනී අමරතුංග

කම්කරු කොමසාරිස් (පාලන)                                                                                                 කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

 

                                                                                               

පිටපත : 01.     ලේකම්,  කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශය

              02.     ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී  -  අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා

           

 

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයට අදාළ දෙපාර්තමේන්තු/ ආයතන ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ ලිඛිත පරීක්ෂණය

2017 පෙබරවාරි

 

 

අංක 1836/6 - 2013 නොවැම්බර් මස 11 වන දින අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයට අනුව එම සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන  I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයට අදාළ ඉහත සඳහන් පරීක්ෂණය 2017 පෙබරවාරි මස කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

 

01        පරීක්ෂණයට අදාළ විෂයය :

ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නම

කාලය

මුළු ලකුණු

සමත් ලකුණු

කර්මාන්තශාලා නීති හා කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂණ

පැය  03

100

40

 

 

02      අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම :

 

මෙම පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂකයින් මෙම නිවේදනය අවසානයේ ඇති ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රයට අනුකුලව A 4 කඩදාසියක දෙපැත්තම පාවිච්චි කරමින් අංක 01 සිට 05 දක්වා ඡේද එක් පිටුවකටත්, ඉතිරි කොටස අනෙක් පිටුවටත් වන සේ සකසා ගත් අයදුම්පත්,  අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2017.02.02  දින හෝ ඊට ප්‍රථම කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත ලැබෙන සේ එවිය යුතුය. අයදුම්පත් බහාලන කවරයේ වම්පස උඩ කෙළවරේ “ශ්‍රීලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා දෙපාර්තමේන්තු/ආයතන ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ ලිඛිත පරීක්ෂණය- 2017 පෙබරවාරි”යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය.  එදිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

 

03.      මෙම පරීක්ෂණයට පළමුවරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින් ගෙන් හැර අනෙකුත් සියලුම අපේක්ෂකයින් විභාග ගාස්තු ලෙස රුපියල් 500/= ක මුදලක් අය කරනු ලැබේ.

 

04.   විභාග ගාස්තු ගෙවීම :

 

     අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනයට පෙර මෙම විභාග ගාස්තු කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සරප් වෙත හෝ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල/උප කාර්යාලවල මුදල් අයකැමි වෙත ගෙවා ලබාගත් ලදුපත ඉල්ලුම් පත්‍රයේ අදාළ කොටසේ අලවා එවිය යුතුය.      

 

 

සැ.යු. ප්‍රධාන කාර්යාලයට විභාග ගාස්තු ගෙවනු ලබන අපේක්ෂකයින් - ලදුපත ලබා ගැනීමේදී සම්පූර්ණ කළ යුතු පොදු 118 ආකෘති පත්‍රයේ විභාගයේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය  2003-02-99/C ලෙසද,

           

ප්‍රාදේශීය/උප කාර්යාල වලට විභාග ගාස්තු ගෙවනු ලබන අපේක්ෂකයින්- ලදුපත ලබා ගැනීමේදී සම්පූර්ණ කළ යුතු පොදු 118 ආකෘති පත්‍රයේ විභාගයේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය පොදු තැන්පත් ලෙසද සඳහන් කරන්න.

(මෙම ලදුපතේ ඡායා පිටපතක් අපේක්ෂකයා ලතබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.)

         

සටහන : විභාගය අවලංගු කළහොත් මිස විභාග ගාස්තු කුමන හේතුවක් නිසාවත් නැවත ගෙවනු නොලැබේ.  මෙම විභාගය සඳහා ගෙවනු ලැබූ විභාග ගාස්තු වෙනත් විභාගයක් සදහා මාරු කිරීමටද නොහැකිය.

 

05.     විභාගයට පෙනී සිටීමට සුදුසුකම් :

මෙම නිවේදනය සැලකිල්ලෙන් කියවා ඉල්ලා ඇති සියලුම තොරතුරු සම්පූර්ණ කර, අයදුම්පත් නියමිත දිනට හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.  මෙම නිවේදනයේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල නොවන අයදුම්පත් වෙතොත් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවනු ඇත. 

 

 

06.     විභාගයට ඇතුළත් කර ගැනීම හා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම :

 

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති සුදුසුකම් සපුරා තිබෙන සියලුම අයදුම්කරුවන් වෙත ප්‍රවේශ පත්‍ර හා කාලසටහන් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් නිකුත් කරනු ලැබේ. 

 

07.       විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා පැමිණීම වෙනුවෙන් ගමන් වියදම් හෝ සංයුක්ත දීමනා කිසිවක් ගෙවනු නොලැබේ.

 

ජී.ඩී.ඩබ්. ජයවර්ධන                                                                                                    අත්.කලේ: එම්.ඩී. චාන්දනී අමරතුංග

කම්කරු කොමසාරිස් (පාලන)                                                                                       කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

 

 

දිනය : 2017.01.23

 

 

ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය

 

කාර්යාලයීය ප්‍රයෝජනය සඳහා

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයට අදාළ දෙපාර්තමේන්තු/ආයතන ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ ලිඛිත පරීක්ෂණය

2017 පෙබරවාරි

 

01.                   1.1       අයදුම්කරුගේ මුලකරු සමග නම : (සිංහලෙන්) .  ........................................................                                                                    

 ...................................................................................................................................

1.2       අයදුම්කරුගේ මුලකරු සමග නම : (ඉංග්‍රීසියෙන්)..........................................................

                        ....................................................................................................................................

1.3       සම්පූර්ණ  නම : (සිංහලෙන්):…………………………………………………………

                        ....................................................................................................................................

1.4       සම්පූර්ණ  නම : (ඉංග්‍රීසියෙන්)  :…………………………………………………..…..

                        .....................................................................................................................................

02.       2.1       තනතුර :………………………………..……………………………………………

            2.2       එම තනතුරට පත් වූ දිනය : ..........................................................................................

03        3.1       ප්‍රවේශ පත්‍ර එවිය යුතු ලිපිනය : (සිංහලෙන්) :……………………..……………………

          ....................................................................................................................................

3.2       ප්‍රවේශ පත්‍ර එවිය යුතු ලිපිනය : (ඉංග්‍රීසියෙන්)..................................................................

                 ....................................................................................................................................

     3.3       රාජකාරී ස්ථානය හා එහි  ලිපිනය :................................................................................

                        ....................................................................................................................................

                       

     3.4       දුරකථන අංක :      රාජකාරී :  ‍                                           පුද්ගලික :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.       4.1       ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

4.2       උපන් දිනය :

 

 
 

 


     4.3       ස්ත්‍රී  පුරුෂ භාවය :

 

 
 

 


05.   5.1   විභාගයට පෙනී සිටින භාෂා මාධ්‍යය :

 

 

06.       6.1       ඔබ මෙම පරීක්ෂණයට  ඉල්ලුම් කරනුයේ පළමු වරට ද?             

6.2       ඉහත 6.1 ට පිළිතුර “නැත”  නම් නිවේදනයේ 03 ඡේදයට අනුව විභාග ගාස්තු ගෙවන ලද කාර්යාලය:  ..........................................................................................................................

6.3       මුදල් ගෙවන ලද කුවිතාන්සියේ අංකය හා දිනය : ............................................................................................................................

           

    

     (මුදල් ගෙවන ලද කුවිතාන්සිය නොගැලවෙන සේ එක් කෙළවරකින් මෙහි අලවන්න.  එහි ඡායා පිටපතක් ඔබ ලග තබා ගන්න.)

 

07.       අයදුම්කරුගේ ප්‍රකාශය :

(අ)       මෙම අයදුම්පත්‍රයෙහි මා විසින් සපයා ඇති තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බව සහතික කරමි.'

                (ආ)  මෙම විභාගයට අදාළ සියලුම කොන්දේසි පිළිපැදීමට මම එකඟවෙමි.

 

 

දිනය :                                                                                                             අයදුම්කරුගේ/කාරියගේ අත්සන

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08      කාර්යාල/අංශ ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය :

 මෙම අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන ඉහත අත්සන යෙදූ නිලධාරියා/නිලධාරිනිය මෙම කාර්යාලයේ/අංශයේ සේවය කරන බව සහතික කරන අතර, අයදුම්පත නිර්දේශ කර ඉදිරිපත් කරමි.

 

 

                                                                                                         කාර්යාල/අංශ ප්‍රධානියාගේ අත්සන

                                                                                                                       නිල මුද්‍රාව

දිනය:

 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 ජනවාරි 23 වෙනි සදුදා, 10:30