මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා Iහා II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ 2017 පෙබරවාරි

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා Iහා IIවනකාර්යක්ෂමතාකඩඉම්පරීක්ෂණ2017 පෙබරවාරි මස කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

                                                       මගේ අංකය : DL/E/07/01/2017

                                                       ආයතන අංශය

                                                       කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

                                                        කොළඹ 05

                                                        2017.01.18

 

සියලුම කම්කරු කොමසාරිස්වරුන්/ නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස්වරුන්/

සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්වරුන්/ ජ්‍යෙෂ්ඨ කම්කරු නිලධාරින්,

 

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා Iහා II වනකාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ

2017 පෙබරවාරි

 

            මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා Iහා IIවනකාර්යක්ෂමතාකඩඉම්පරීක්ෂණ2017 පෙබරවාරි මස කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

 

02.       මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය හා ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රයේ පිටපතක් මේ සමඟ අමුණා එවමි.

 

03.       ඔබ කලාපයේ/ කාර්යාලයේ/ අංශයේ සියලුම මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන්ව මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කර, මේ සඳහා ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත් (අංක 08 ඡේදයේ ඔබගේ නිර්දේශ සහිතව)  2017.02.01 දිනට පෙර මා වෙත ඉදිරිපත් කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.

 

04.  සියලුම අයදුම්කරුවන් එක් එක් පරීක්ෂණය සඳහා වෙන වෙනම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මෙම පරීක්ෂණයට පළමු වරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින්ගෙන් හැර අනෙකුත් සියලුම අපේක්ෂකයින්ගෙන් එක් එක් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සඳහා පහත සඳහන් පරිදි විභාග ගාස්තු අයකරනු ලැබේ.

·         එක් විෂයයක් සඳහා   රු.  300/-

·         එක් විෂයයකට වැඩි විෂයයන් ගණනක් සඳහා  රු.  500/-

 

05.         5.1    ප්‍රාදේශීය කාර්යාල/උප කාර්යාල වලට විභාග ගාස්තු ගෙවීමේදී:අපේක්ෂකයා විසින් සම්පූර්ණ කළයුතු පොදු 118 ආකෘති පත්‍රයේ විභාගයේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය පොදු තැන්පත් ලෙස සටහන් කර ගෙන එම මුදල් ලබාගැනීම වෙනුවෙන් රිසිටි පතක් (පොදු 172)  අපේක්ෂකයා වෙත නිකුත් කළයුතුය.

                 

              5.1.1  එසේ ලැබෙන සෑම ලැබීමක්ම සේ.අ.අ. නොවන ලැබීමක් ලෙස පොදු තැන්පත් ලෙජරයට ගෙන, විභාග ගාස්තු වල මුළු එකතුවට සමාන තනි චෙක්පතක් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් නමින් නිකුත් කළ යුතුය.  එම චෙක්පත රජයේ ආදායමට බැර කිරීමට ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත එවීමේදී ඊට අදාළ විස්තර ආයතන අංශයටද පිටපතක් සහිතව ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී වෙත ලබාදිය යුතුය.

            

              5.2.    ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සරප් වෙත විභාග ගාස්තු ගෙවීමේදී:අපේක්ෂකයා විසින් සම්පූර්ණ කළයුතු පොදු 118 ආකෘති පත්‍රයේ විභාගයේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය : 2003/02/99/Cලෙස සටහන් කරවා ගෙන එම මුදල් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් රිසිට් පතක් (පොදු 172) අපේක්ෂකයා වෙත නිකුත් කෙරේ.

 

 

 

ජී.ඩී.ඩබ්. ජයවර්ධන                                                                                                                                                         අත්:කලේ: එම්.ඩී.සී.අමරතුංග

කම්කරු කොමසාරිස් (පාලන)                                                                                                                                         කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

 

 

පිටපත : 01.     ලේකම්,  කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශය

              02.     ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී  -  අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා

              03.     ලේකම්, මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ සංගමය

 

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරින් සඳහා පළමු හා දෙවන

 කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ- 2017පෙබරවාරි

 

 

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරින් සඳහා වන I හා II කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ 2017 පෙබරවාරි මස කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

 

01. විභාග පරිපාටිය

1.1       I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය (III ශ්‍රේණියේ මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සහා)

විෂයයන්

විෂය නිර්දේශය

කාලය

(1) ආයතන ක්‍රම හා

      කාර්යාල     

      කළමනාකරණය

   

ආයතන සංග්‍රහයේ  II,III, IV, VII, VIII, XII, XIV, XLVIIසහ  XLVIIIපරිච්ජේද පිළිබඳ දැනුම හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පරිපාටික රීති 1 ඛණ්ඩයේ පරිච්ජේද පිළිබඳ දැනුම සහ තනතුරට අදාළ වන පරිදි රජයේ කාර්යාලවල භාවිතා වන කාර්යාල ක්‍රම පිළිබද මූලික දැනුම හා එම දැනුම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කිරීම සහ රාජකාරී ලිපිලේඛන මැනවින් අවබෝධ කොට ගෙන පැහැදිලි හා සංක්ෂිප්ත සටහන් මගින් තම අදහස්  නිරීක්ෂණ නිශ්චිත අන්දමින් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව සහ නියෝගය අනුව ලිපියක් කෙටුම්පත් කිරීමේ හැකියාව ද පරීක්ෂා කෙරේ.(ආයතන සංග්‍රහයේ XXVIII පරිච්ඡේදය ආශ්‍රයෙන්)

 

 

පැය 02

(2) මුල්‍ය

      කළමනාකරණය

මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ 02, 50, 56, 124,126,127, 135, 136, 137, 138, 139, 365 සහ 366 මුදල් රෙගුලාසි ඇසුරෙන් තනතුරට අදාල වන පරිදි රජයේ කාර්යාලවල භාවිතා වන මූලික ගිණුම් හා මුදල් පාලන පොත්වල කාර්යයන් පිළිබඳව අවබෝධය හා දැනුම මැනීම අපේක්ෂා කෙරේ.

 

පැය 02

 

(3) පරිගණක    

      තාක්ෂණය

01.  තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව හැඳින්වීම

02.  තොරතුරු ලේඛනගත කිරීම

03.  දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම

04.  තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම

05.  තොරතුරුසන්නිවේදනය

ඉහත සදහන් මාතෘකාවලට ගැලපෙන පරිදි පැය 01 ක බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් හා MS-OFFICE සහ INTERNET EXPLORER ආශ්‍රයෙන් පැය 02 ක ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් පැවැත්වේ.

 

පැය 03

    

එක් විෂයයකට අවම ලකුණු 40% ක් ලබාගත් අපේක්ෂකයින් එම විෂයය සමත් ලෙස සැලකේ.

 

 

 

1.2       II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය (II ශ්‍රේණියේ මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සහා)

 

 

විෂයයන්

විෂය නිර්දේශය

කාලය

(1) ආයතන ක්‍රම හා

      කාර්යාල       

      කළමනාකරණය

   

ආයතන සංග්‍රහයේ  II,III, IV, VII, VIII, XII, XIV, XXVII, XXXII, XLVIIසහ  XLVIIIපරිච්ජේද පිළිබඳ දැනුම හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පරිපාටික රීති 1 ඛණ්ඩයේ ish,qu පරිච්ජේද පිළිබඳ දැනුම සහ තනතුරට අදාළ වන පරිදි රජයේ කාර්යාල වල භාවිතා වන කාර්යාල ක්‍රම පිළිබඳමූලික දැනුම හා එම දැනුම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කිරීම සහ රාජකාරී ලිපිලේඛන මැනවින් අවබෝධ කොට ගෙන පැහැදිළි හා සංක්ෂිප්ත සටහන් මගින් තම අදහස්  නිරීක්ෂණ නිශ්චිත අන්දමින් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව සහ නියෝගය අනුව ලිපියක් කෙටුම්පත් කිරීමේ හැකියාව ද පරීක්ෂා කෙරේ.

(ආයතන සංග්‍රහයේ XXVIII පරිච්ඡේදය ආශ්‍රයෙන්)

 

 

meh 02

(2) මුල්‍ය        

      කළමනාකරණය

 

මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ 02, 50, 56,58,124, 125,126, 127, 128, 135, 136, 137, 138, 139, 365, 366, 369, 370සහ 373මුදල් රෙගුලාසි ඇසුරෙන් තනතුරට අදාළ වන පරිදි රජයේ කාර්යාලවල භාවිතා වන මූලික ගිණුම් හා මුදල් පාලන පොත්වල කාර්යයන් පිළිබඳව අවබෝධය හා දැනුම මැනීම අපේක්ෂා කෙරේ.

 

පැය 02

 

(3) කුසලතා     

      ගොඩනැගීම

සමීක්ෂණ සංවිධානය, තොරතුරු රැස් කිරීම සදහා වන ආකෘතීන් නිර්මාණය කිරීම, එක් රැස් කළ තොරතුරු විශ්ලේෂණය, සකස් කොට බෙදා හැරීම, වාර්තා/ප්‍රගති වාර්තා සකස් කිරීම ඇතුළු ඒ ඒ තනතුරෙහි කාර්ය භාරයට අදාළ දැනුම හා කුසලතා මැන බැලීමේ ප්‍රශ්න පත්‍රයකි.

 

පැය 02

    

එක් විෂයයකට අවම ලකුණු 40% ක් ලබාගත් අපේක්ෂකයින් එම විෂයය සමත් ලෙස සැලකේ.

 

02      අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම :

 

මෙම පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂකයින් මෙම නිවේදනයේ අවසානයේ ඇති ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රයට අනුකුලව A4 කඩදාසියක දෙපැත්තම පාවිච්චි කරමින් අංක 01 සිට 05 දක්වා ඡේද එක් පිටුවකටත්, ඉතිරි කොටස අනෙක් පිටුවටත් වන සේ සකසා ගත් අයදුම්පත් අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2017.02.01 දින හෝ ඊට ප්‍රථම කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත ලැබෙන සේ එවිය යුතුය.  අයදුම්පත් බහාලන කවරයේ වම්පස උඩ කෙළවරේ “මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ - 2017 පෙබරවාරි ”යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය.  එදිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. එක් එක් පරීක්ෂණය සඳහා වෙන වෙනම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

 

 

03.     විභාග ගාස්තු :    

මෙම පරීක්ෂණයට පළමුවරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින්ගෙන් හැර අනෙකුත් සියලුම අපේක්ෂකයින් ගෙන් එක් එක් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ සඳහා පහත සදහන් පරිදි විභාග ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.

·         එක් විෂයයක් සඳහා රුපියල්  300/=

·         එක් විෂයයට වැඩි විෂයයන් ගණනක් සඳහා රුපියල් 500/=

 

04.   විභාග ගාස්තු ගෙවීම :

 

     අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනයට පෙර මෙම විභාග ගාස්තු කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සරප් වෙත හෝ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල/උප කාර්යාලවල මුදල් අයකැමි වෙත ගෙවා ලබාගත් ලදුපත ඉල්ලුම් පත්‍රයේ අදාළ කොටසේ අලවා එවිය යුතුය.      

සැ.යු. ප්‍රධාන කාර්යාලයට විභාග ගාස්තු ගෙවනු ලබන අපේක්ෂකයින් - ලදුපත ලබා ගැනීමේදී සම්පූර්ණ කළ යුතු පොදු 118 ආකෘති පත්‍රයේ විභාගයේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය  2003-02-99/Cලෙසද,ප්‍රාදේශීය/ උප කාර්යාල වලට විභාග ගාස්තු ගෙවනු ලබන අපේක්ෂකයින් - ලදුපත ලබා ගැනීමේදී සම්පූර්ණ කළ යුතු පොදු 118 ආකෘති පත්‍රයේ විභාගයේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය  පොදු තැන්පත්ලෙසද සඳහන් කරන්න.

(මෙම ලදුපතේ ඡායා පිටපතක් අපේක්ෂකයා ලතබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.)

         

සටහන : විභාගය අවලංගු කළහොත් මිස විභාග ගාස්තු කුමන හේතුවක් නිසාවත් නැවත ගෙවනු නොලැබේ.                

              මෙම විභාගයසඳහා ගෙවනු ලැබූ විභාග ගාස්තු වෙනත් විභාගයක් සඳහා මාරු කිරීමටද නොහැකිය.

 

 

05.     විභාගයට පෙනී සිටීමට සුදුසුකම් :

 

මෙම නිවේදනය සැලකිල්ලෙන් කියවා ඉල්ලා ඇති සියලුම තොරතුරු සම්පූර්ණ කර, අයදුම්පත් නියමිත දිනට හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.  මෙම නිවේදනයේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල නොවන අයදුම්පත් වෙතොත් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවනු ඇත. 

 

 

06.     විභාගයට ඇතුළත් කර ගැනීම හා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම :   

 

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති සුදුසුකම් සපුරා තිබෙන සියලුම අයදුම්කරුවන් වෙත ප්‍රවේශ පත්‍ර හා කාල සටහන් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් නිකුත් කරනු ලැබේ. 

 

07.      විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා පැමිණීම වෙනුවෙන් ගමන් වියදම් හෝ සංයුක්ත දීමනා කිසිවක් ගෙවනු නොලැබේ.

 

                                                                                   

ජී.ඩී.ඩබ්. ජයවර්ධන                                                                                                                                                        අත්.කලේ: එම්.ඩී.සී. අමරතුංග

කම්කරු කොමසාරිස් (පාලන)                                                                                                                                         කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

 

දිනය: 2017.01.18

 

ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය

             කාර්යාලයීය ප්‍රයෝජනය සඳහා

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරින් සඳහා .............. වන  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2017 පෙබරවාරි

 

 

01.       1.1       අයදුම්කරුගේ මුලකරු සමග නම : (සිංහලෙන්)       :…………………….......……………                                

                        ..........................................................................................................................................

            1.2       අයදුම්කරුගේ මුලකරු සමග නම : (ඉංග්‍රීසියෙන්)    :…………………........……………...

                        ..........................................................................................................................................

1.3       සම්පූර්ණ  නම : (සිංහලෙන්)  :   ……………………………………………......………...                           ..........................................................................................................................................

1.4       සම්පූර්ණ  නම : (ඉංග්‍රීසියෙන්):............................................................................................

                        ..........................................................................................................................................

02.       2.1       තනතුර හා ශ්‍රේණිය:………………………………………………………….......………

            2.2      එම ශ්‍රේණියට පත්වූ දිනය :……………………………………………………......……....

 

03.       3.1       ප්‍රවේශ පත්‍ර එවිය යුතු ලිපිනය : (සිංහලෙන්):…………………………………......….……

                        ..........................................................................................................................................

     3.2       ප්‍රවේශ පත්‍ර එවිය යුතු ලිපිනය : (ඉංග්‍රීසියෙන්)     :…………………………………........….

                 ……………………………………………………………………………......................

3.3       රාජකාරී ස්ථානය හා එහි ලිපිනය :………………………………………….…........……..

     3.4       දුරකථන අංක :      රාජකාරී:                                ‍පුද්ගලික :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.       4.1       ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.2       උපන් දිනය :   

 


     4.3       ස්ත්‍රී  පුරුෂ භාවය

05.   5.1   විභාගයට පෙනී සිටින භාෂා මාධ්‍යය :

     5.2   ඉල්ලුම් කරන පරීක්ෂණය :

5.3       පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන විෂයය/විෂයයන් :

           

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

06.       6.1       ඔබ මෙම පරීක්ෂණයට  ඉල්ලුම් කරනුයේ පළමු වරට ද?             

6.2       ඉහත 6.1 ට පිළිතුර “නැත”  නම් නිවේදනයේ 03 ඡේදයට අනුව විභාග ගාස්තු ගෙවන ලද කාර්යාලය:……………………………………….....................................................:

6.3       මුදල් ගෙවන ලද කුවිතාන්සියේ අංකය හා දිනය : ……………………………………….......................................................................

            ....................................................................................................................................

 

     (මුදල් ගෙවන ලද කුවිතාන්සිය නොගැලවෙන සේ එක් කෙළවරකින් මෙහි අලවන්න.  එහි ඡායා පිටපතක් ඔබ ළග තබා ගන්න.)

 

 

07.       අයදුම්කරුගේ ප්‍රකාශය :

(අ)       මෙම අයදුම්පත්‍රයෙහි මා විසින් සපයා ඇති තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බව සහතික කරමි.

(ආ)  මෙම විභාගයට අදාළ සියලුම කොන්දේසි පිළිපැදීමට මම එකඟවෙමි.

 

 

දිනය :                                                                                                                                                                                                              අයදුම්කරුගේ අත්සන

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08      කාර්යාල/අංශ ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය :

 මෙම අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන ඉහත අත්සන යෙදූ නිලධාරියා/ නිලධාරිනිය මෙම කාර්යාලයේ /අංශයේ සේවය කරන බව සහතික කරන අතර,  අයදුම්පත නිර්දේශ කර ඉදිරිපත් කරමි.

 

 

දිනය :                                                                                                                                                                                              කාර්යාල/අංශ ප්‍රධානියාගේ අත්සන

                                                                                                                                                                                                                     නිල මුද්‍රාව

 

 

 

 

¡

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 ජනවාරි 19 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 06:33