නිවේදනයයි.

2016 අංක 4 දරන සේවකයන්ගේ අයවැය සහන දීමනාව පනත.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලදුව 2016 මාර්තු මස 23 දින ගරු කථානායකතුමා විසින් සහතික කිරීමෙන්, 2016 අංක 4 දරන අයවැය සහන දීමනාව පනත ශ්‍රී ලංකාවේ පනවනු ලැබූ බව ශ්‍රි ලංකා මහජනතාවට,  සියළුම වෘත්තීය සමිති වලට, පෞද්ගලික අංශයේ සියළුම සේවා යෝජකයින් සහ සේවකයින්ට මම මෙයින් දන්වා සිටිමි. මෙම පනත යටතේ සෑම සේවායෝජකයන් විසින්ම තමාන්ගේ සියලුම සේවකයන්ට අයවැය සහන දීමනාව ගෙවිය යුතු වන්නේය. පනතට අනුව අදියර දෙකකින් සේවා යෝජකයා විසින් තමාගේ යම් කර්මාන්තයක හෝ සේවාවක නියුක්ත සෑම සේවකයකුටම මෙහි දීමනාව වශෙයන් සදහන් වන “අයවැය සහන දීමනාව”ගෙවිය යුතුවේ.

1.  පළමු අදියර යටතේ සෑම සේවා යෝජකයකු විසින් තමාගේ සෑම සේවකයකුටම 2015 මැයි මස 1 දින සිට බලපවත්වන පරිදි, (පනතේ 3(i) උප වගන්තිය)

(i)          2015 මැයි මාසය සඳහා මාසික වේතනය හෝ වැටුප රු. 40, 000/= ක් හෝ ඊට අඩු, සෑම සේවකයකුටම රු. 1,500/=  ක දීමනාවක් ගෙවිය යුතු වේ. එසේ වුවද යම් ලිඛිත නීතියක් මඟින් හෝ සේවා නියුක්ති ගිවිසුමකට අනුව මාසයට නියමිත දින ගණන සඳහා සේවය නොකරන සේවකයකුට එම මාසය සඳහා ගෙවිය යුතු දීමනාව ඒ මාසය තුල ඔහු සේවය කර ඇති දින සංඛ්‍යාවට අනුපාතිකව වේ.

(ii)        අදාළ මාසය සඳහා රු. 1600/=  නො ඉක්මවන දෛනික වැටුප හෝ වේතනයකට යටත් සේවකයකුට සේවය කර  ඇති  එක් එක් දිනකට රු. 60/=  බැඟින් දීමනාව ගෙවිය යුතුවේ,

(iii)      අදාළ මාසය තුල කෑලි ප්‍රමාණය අනුව වැටුප හෝ වේතනයට යටත්ව සේවයේ නියුක්තව සිටි සේවකයකුට යම් මාසයක් සම්බන්ධයෙන් ගෙවිය යුතු දිමනාව මාසික වැටුපෙන් හෝ වේතනයෙන් 15% ක මුදලකට වඩා අඩු  නො විය යුතුය.

(iv)       ඉහත (i), (ii) සහ (iii) යටතේ මාසයකට ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ දීමනාව රු. 1500/= නොඉක්මවිය යුතුය.

(v)       අදාළ මාසය සඳහා මාසික වේතනය හෝ වැටුප රු. 40,000 ඉක්මවන එහෙත් රු. 41, 500/= නො ඉක්මවන සේවකයකුට ගෙවිය යුතු දීමනාව රු. 41,500/= මුදල සහ අදාල මාසය සදහා වූ වේතනය හෝ වැටුප අතර වෙනසට සමාන මුදල විය යුතුය.

(vi)     අදාළ මාස සඳහා රු. 1,600/= ඉක්මවන එහෙත් රු. 1660/=  නො ඉක්මවන දෛනික වැටුප් හෝ වේතන ලබන සේවකයකුට ගෙවිය යුතු දෛනික දීමනාව රු. 41,500/= මුදල සහ අදාල මාසය සඳහා මුළු වේතනය අතර වෙනසින් විසිපහෙන් එකකට සමාන විය යුතුයි.

2.          දෙවන අදියර යටතේද සෑම සේවා යෝජකයකු විසින්ම යම් කර්මාන්තයක හෝ සේවාවක නියුක්ත කරනු ලැබූ සෑම සේවකයකුටම 2016 ජනවාරි මස 01 දින සිට එක් එක් මාසය සඳහා  පහත සදහන් අයුරු අයවැය දීමනාව දිය යුතු වන්නේය.- (පනතේ  3(2) උපවගන්තිය)

(i)          මාසික වේතනය හෝ වැටුප රු. 40,000/= ක් හෝ ඊට අඩු සේවකයකුට සේවා යෝජකයා විසින් රු. 1,000/= ක දීමනාව ගෙවිය යුතු වේ.

ඉහත 1(i) ආකාරයටම යම් සේවකයකු යම් මාසයට නියමිත දින ගණන සේවය නොකරන විට ඔහු සේවය කරන ලද දින ගණනට අනුපාතිකව දීමනාව දිය යුතු වේ.

(ii)       අදාල මාසය සඳහා රු. 1,600/= ක් නො ඉක්මවන දෛනික ගෙවීමකට සම්බන්ධ සේවකයකුට මාසය තුල ඔහු සේවය කර ඇති එක් එක් දිනය සඳහා දිනකට රු. 40/= බැගින් සේවා යෝජකයා විසින් සේවකයාට දීමනාව ගෙවිය යුතු වේ.

(iii)      කෑලි ප්‍රමාණය මත සේවය කරනු ලබන සේවකයකුට යම් මාසයක් සම්බන්ධයෙන් ගෙවිය යුතු දීමනාව එම මාසය සඳහා සේවකයාට ගෙවිය යුතු මුළු වේතනයෙන් හෝ වැටුපෙන් 10% ක දීමනාවක් ගෙවිය යුතු වේ.

මේ අනුව ඉහත (i), (ii) හෝ (iii) ඡේද යටතේ මාසයකට ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ දීමනාව රු. 1,000/= නො ඉක්මවිය යුතුය.

ඉහත අදියර  iහෝ iiයටතේ හෝ සහ අදියර I සහ ii  යටතේ එකතුව සේවකයකුට ගෙවිය යුතු දීමනාව සමඟ සේවකයකුට එක් එක් මාසයක් සදහා ලැබෙන සම්පූර්ණ වේතනය රු. 41,500/=  නො ඉක්මවිය යුතුය.

කිසියම් සේවා යෝජකයකු විසින් තම සේවකයන් සදහා 2014 ඔක්තෝබර් මස 01 දින සිට 2015අප්‍රේල් මස 30 වන දින දක්වා වූ කාලය තුල යම් වැටුප් වැඩිකිරීමක් සිදු කර ඇත්නම් සහ දැනටමත් එම ගෙවීම් ලබන සේවකයකුට ඉහත අදියර 1 සහ 2 යටතේ ගෙවිය යුතු දීමනා මුදල ඉක්මවා  යන්නේනම් එම සේවායෝජකයා අයවැය සහන දීමනාවලින් නිදහස් වේ. කෙසේ නමුත් එකී වැටුප් වැඩි කිරීම් අයවැය සහන දීමනා ඉක්මවා නොයන්නේනම් එහි යම් වෙනසක් වේනම් වෙනසට සමාන දීමනාවක් පමණක් අයවැය සහන දීමනාව වශයෙන් ගෙවිය යුතුවේ.   3 වගන්තිය -  (4), (5) සහ (6) උපවගන්ති.

මේ පනත යටතේ සේවකයකුට ගෙවිය යුතු දීමනාව, සියලු කාර්යයන් සඳහා; සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට, සේවක භාරකාර අරමුදලට සහ විශ්‍රාම වැටුපට ගෙවනු ලබන දායක මුදල්; වාර්ෂික නිවාඩු හෝ නිවාඩු දින සඳහා වේතන හෝ වැටුප්, අතිකාල දීමනා පාරිශ්‍රමික; ප්‍රසූත ප්‍රතිලාභ ගෙවීම්; සහ පාරිතෝෂික මුදල්, ද ඇතුලත් වනලෙස සැලකිය යුතු අතර, එම සේවකයාගේ වේතනවල හෝ වැටුපෙහි කොටසක් විය යුතු වේ. (9 වන වගන්තිය)

 

පනත යටතේ 3 වගන්තිය සියළු කාර්යයන් සඳහා 2015 මැයි මස 01 වන දින සිට බලාත්මක වේ. කෙසේ නමුත් 2015 මැයි මස 01 දිනයෙන් ආරම්භ වන හා මේ පනත ක්‍රියාත්මක වන දිනයෙන් අවසන් වන කාල පරිච්ඡේදය සඳහා ගෙවිය යුතු දීමනාවෙන් සේවා යෝජකයකු යම් මුදලක් සේවකයාට නොගෙවා ඇති අවස්ථාවක හා ඒ හිඟ 

දීමනා මුදල මේ පනත ක්‍රියාත්මකවන දිනයේ සිට (එනම් 23-03-2016) මාස 12 ක කාල සීමාවක් තුල සමාන මාසික වාරික වලින් හෝ ඊට ඉහළ මාසික වාරික වලින් ඒ සේවකයාට ගෙවිය හැකි වේ. එකී ගෙවීම්  පනතේ 3 වන වගන්තියේ (1) වන හෝ (2)වන උපවගන්තිවල විධිවිධාන වලට අනුකූල වේ. (13 වගන්තිය)

මෙම පනත ක්‍රියාත්මක වන දිනයේදී   බලාත්මකව පවතින්නා වූ  එමෙන්ම වේතන හෝ වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන විධිවිධාන ඇතුලත් වන්නාවූ කාර්මික ආරවුල් පනත යටතේ ගිවිසගත් යම් සාමූහික ගිවිසුමක් මඟින් ආවරණය වන්නාවූ සේවකයින් අයවැය සහන දීමනාවලින් නිදහස් කර ඇත. එසේම 2006 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනතේ අර්ථානුකූලව යම් පුණ්‍ය ආයතනයක් විසින්, හෝ වැඳුම් පිණිස හෝ වැඳුම් පිඳුම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන යම් ආගමික ආයතනයක් විසින් සේවයේ නියුක්ත කරනු ලැබ සිටින සේවකයකුට මේ පනත යටතේ අයවැය සහන දීමනාවට හිමිකම් නො ලැබේ. (3,7) සහ (8) උපවගන්ති.)

මෙම පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිසි බලධාරියා වනුයේ කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාය. (2 සහ 6 වගන්ති)

මෙම නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ අයවැය සහන දීමනාව පිළිබඳ පනතේ මූලික වගන්ති කීපයක් පමණි. කෙසේ නමුත් පනත අදාල කර ගැනීම කල් දැමීම,  වැටුප් හා වේතන වැඩි කිරීම පිළිබඳ අර්ථනිරූපණය,සේවා නියුක්තිය අඛණ්ඩව පැවතීම, සේවා යෝජකයා විසින් ලේඛන පවත්වා ගැනීම, නිසි බලධාරියාගේ බලතල,වැරදි සහ දණ්ඩන, සේවා යෝජක වු පුද්ගල මණ්ඩල වල වගකීම්, ගෙවිම් පැහැර හැරීම සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම් සහ අර්ථනිරූපනය පිළිබද විධිවිධාන යනාදිය සඳහා කරුණාකර පනතේ අදාළ වගන්ති කියවා බලන්න.

පනතේ විධිවිධාන වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කරගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ දුරකථන අංක 2586980, 2369084, 2368094 හෝ 2582608 අමතන්න.

 

 

                                                         ඩබ්ලියු.ඩී.ජේ. සෙනෙවිරත්න

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍ය

කම්කරු මහලේකම් කාර්යාලය

කොළඹ.

2016 අප්‍රේල් 18 වැනි දින.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2016 දෙසැම්බර් 29 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 06:27