ලෝක ළමා දිනය 2014

ලෝක ළමා දිනය කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශයේ මෙහෙයවීමෙන් හා ශ්‍රම වාසනා අරමුදලේ සහයෝගයෙන් කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රියර් අද්මිරාල් ආචාර්ය සරත් පී. වීරසේකර මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන්  සහ කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා ගරු අමාත්‍ය ගාමිණී ‍ලොකුගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

ලෝක ළමා දිනය කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශයේ මෙහෙයවීමෙන් හා ශ්‍රම වාසනා අරමුදලේ සහයෝගයෙන් කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රියර් අද්මිරාල් ආචාර්ය සරත් පී. වීරසේකර මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන්  සහ කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා ගරු අමාත්‍ය ගාමිණී ‍ලොකුගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2014 ඔක්තෝම්බර් මස 01 වන දින පෙ.ව. 08.00 ට පාසල් දරුවන් සඳහා වෛද්‍ය සායනය සහ පෙ.ව. 11.00 ට සැමරුම් උත්සවය පිළියන්දල, මිරිස්වත්ත, සුසිරි උත්සව ශාලාවේදී  පැවැත්වේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2014 ඔක්තෝබර් 01 වෙනි බදාදා, 06:13