ශ්‍රී ලංකාව ළමා ශ්‍රමයෙන් ‍තොර කලාපයක් බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

2016 වනවිට ශ්‍රී ලංකාව ළමා ශ්‍රමයෙන් ‍තොර කලාපයක් බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ දෙවන පියවර ලෙස 2014 වර්ෂයේ දී කෑගල්ල හා අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක තුළ ළමා ශ්‍රමය ශුන්‍ය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය හා එක්ව වැඩසටහන් රාශියක් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

2016 වනවිට ශ්‍රී ලංකාව ළමා ශ්‍රමයෙන් ‍තොර කලාපයක් බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ දෙවන පියවර ලෙස 2014 වර්ෂයේ දී කෑගල්ල හා අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක තුළ ළමා ශ්‍රමය ශුන්‍ය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය හා එක්ව වැඩසටහන් රාශියක් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය ළමා ශ්‍රමයෙන් තොර කලාපයක් බවට ප්‍රකාශ කිරීමේ නිල උත්සවය කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය රැස්වීම් ශාලාවේ දී දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් 2014/06/19 වන දින පවත්වනු ලැබීය.

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය ද ළමා ශ්‍රමයෙන් තොර කලාපයක් බවට ප්‍රකාශ කිරීමේ නිල උත්සවය අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාගේ සහභාගීත්වයෙන්2014.08.14 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතය. මීට සමගාමීව සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සම්බන්ධීකරණය කරමින් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සමාජ කොටස්කරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් 11 ක් සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක‍ය තුළ ද එවැනි වැඩසටහන් 20 ක් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කරමින් පවතී. 2014 වර්ෂය පුරා අම්පාර සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි විවිධ වැඩසටහන් හා පරීක්ෂණ ගණනාවක් සිදු කිරීමට ද නියමිතය.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2014 ජූලි 30 වෙනි බදාදා, 07:05