සමාජ කතිකා විශිෂ්ඨතා සම්මාන 2014

ම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගීතා ඒකකය මගින් ක්‍රියාත්මක සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගීතාව පිළිබඳදීප ව්‍යාප්ත තරගාවලිය 2014 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2014 මැයි 06 වෙනි අඟහරුවාදා, 06:48