ජාතික සුරක්ෂිතතා හා සෞඛ්‍ය සතිය

සෑම වසරකම ඔක්තෝම්බර් මස දෙවන සතිය ජාතික සුරක්ෂිතතා හා සෞඛ්‍ය සතිය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.
 
මෙම සතිය තුලදී දිවයින පුරා වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාව හා සෞඛ්‍ය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.මෙහි ප්‍රධාන වැඩසටහන කොළඹදී පැවැත්වෙන අතර එහිදී හුමාල බොයිලේරු සහ අනෙකුත් පීඩන භාජන භාවිතය පිළිබඳ විශේෂ දැනුවත් කිරීමක් කරනු ලැබේ.
 
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 මාර්තු 06 වෙනි බදාදා, 08:22