தொழில்கள் பற்றிய ஒழுங்கு விதிகள்

பெண்கள், இளையோர் மற்றும் சிறுவர்களை தொழிலுக்கமர்த்துதல் சட்டத்தின் கீழான தீங்கு விளைவிக்கும் தொழில்கள் பற்றிய ஒழுங்கு விதிகள்.

 

Extraordinary Gazette -No. 1667/41 - FRIDAY, AUGUST 20, 2010

 

வியாழக்கிழமை, 07 மார்ச் 2013 05:55 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது