අනතුරුදායක රැකියා නියෝග‍

ස්ත්‍රීන් තරුණ අය සහ ළමයින් සේවයේ යෙදවීමේ පනතෙහි අනතුරුදායක රැකියා නියෝග‍.

 

අති විශේෂ ගැසට් -නො.1667/41 - සිකුරාදා,අගෝස්තු 20, 2010

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 මාර්තු 07 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:55