தொழில் நூதனசாலை

தொழில் திணைக்களத்தின் தொழில் நூதனசாலை ஒவ்வொரு புதன் கிழமையும் மு.ப 9.00 மணியிலிருந்து பி.ப 4.00 மணி வரை பொது மக்களுக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கும்.

வியாழக்கிழமை, 01 டிசம்பர் 2011 04:53 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது